Igangværende ph.d.-projekter på Engerom – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Engerom > Ph.d. > Igangværende ph.d.-pro...

Ingangværende ph.d.-projekter på Engerom

Milton Patricio Almonacid

Projekttitel: Building a decolonial global narrative from the borders of Western civilization: Mapuche mestizo people in neoliberal Chile, 1990 – 2012
Projektstart:  1. september 2013
Vejleder:  Jan Gustafsson
Bivejleder: Julia Suárez Krabbe (RUC)

My research area is focused on epistemological boundaries, knowledge production and the intercultural dialogue between Western and non-Western societies.
Post-colonial and decolonial studies make significant contributions to understanding the logic and contents of Western knowledge production. In this way, my research explores the theoretical and methodological tools that Mapuche indigenous people in Chile apply in their knowledge production: How Mapuche epistemology (with another historicity, existentialism, empiricism, as well as from another perspective of the colonial process) can contribute to the debate and the understanding of the global, as well as to the diversification of global narratives in areas such as: democracy, intercultural dialogue and environmental care.
The research is based on what Dussel and Grosfoguel called "Transmodernity", as well as what Boaventura de Souza Santos conceived as a "Knowledge Ecology".


Mads Jon Damgaard Andersen

Projekttitel: Korruptionsnarrativer i den brasilianske mediesfære
Projektstart: 1. september 2015
Vejleder: Georg Wink

Verdens medier flyder over med afsløringer af korruption på de højeste politiske niveauer. Det afspejler at korruption er en central udfordring for såvel demokratier som organisationers virke. I korruptionsforskningen har man hidtil fokuseret på de økonomiske og institutionelle konsekvenser. Men offentlighedens viden om korrupte politiske praksisser formes gennem mediernes formidling af korruptionsskandaler og korruptionsanklager, hvilket kan have markante politiske konsekvenser. Målet for dette projekt er at afdække hvordan mediernes afsløringer og anklager om korruption former det politiske spillerum i Brasilien. Brasiliens mediesfære og politiske arena har i de senere år været præget af store korruptionsskandaler, hvilket gør det til en optimal case. Skandalestimen i Brasilien sætter spørgsmålstegn ved Habermas' ide om at den offentlige sfære kendetegnes ved deliberativ dialog. I stedet forudsætter dette projekt at narrativer former offentlighedens og beslutningstageres meningsdannelse, og udforsker på hvilken måde narrativ teori kan bidrage til forståelse af dels korruptionsskandaler, dels politisk agens. De narrative teorier fra klassisk humaniora sættes i spil overfor nyere teorier om medialisering, institutionelle logikker, pragmatisk sociologi og en knivspids informationsboble-studier.


Troels Hughes Hansen

Projekttitel: Louis-Ferdinand Céline: Witnessing Trough Style (working title)
Projektstart: 1. september 2014
Vejleder: Carsten Meiner

My ph.d.-project seeks to establish and explore a new approach to the later novels of the acclaimed and notorious French writer Louis-Ferdinand Céline. The project endeavours to propose that his last five or six novels can be interpreted within the theoretical and aesthetic framework of a genre that would normally be regarded as the exact opposite of the Célinian text: that is the genre of witness literature. Céline is widely recognized as one of the two greatest novelists of 20th century French literature (the other being Proust), but he is not an unproblematic figure. In the 1930’s he published three lengthy pamphlets characterized by a virulent and hateful anti-Semitism. Besides being a brilliant writer, he is thus also a part of the discourse that helped justify the genocides of the Second World War on an intellectual level. Reading Céline within this frame of witness literature (normally associated with the victims of Nazi crimes) is of course highly controversial. The project suggests, however, that on a formal, stylistic level, new insights into the function of Célines famous literary style can be gained through such a reading.


Anne Sofie Jakobsen

Projekttitel: A cross-linguistic investigation of academic phrases in Danish and English argumentative texts
Projektstart: 1. september 2015
Vejleder: Birgit Henriksen

My project investigates academic vocabulary in Danish and English with a focus on formulaic language in academic language. Combining a corpus-based approach with qualitative analyses of academic vocabulary in Danish and English, the project aims to identify and describe the inventory of academic Danish vocabulary with a special focus on phrases in relation to frequency, meaning, function and distribution. This will be done by carrying out qualitative analyses and cross-linguistic comparisons of academic phrases in Danish and English argumentative texts using the identified inventory of Danish academic phrases as baseline for the analysis of the Danish texts. Through the qualitative and cross-linguistic analyses of academic phrases, a functional taxonomy of academic Danish phrases will be developed using existing taxonomies of academic English phrases with the purpose of contributing to a validation of such taxonomies in both English and Danish. A final purpose of the project is to discuss the domain specificity of academic language use.


Rawand Samal Jalal

Projekttitel: Flersprogedes tilegnelse af engelsk som deres tredjesprog sammenlignet med etsprogedes tilegnelse af engelsk som deres andetsprog
Projektstart: 1. februar 2015
Vejleder: Anne Holmen
Bivejleder: Robert Revier

Internationalt har adskillige studier påvist, at tosprogethed har en positiv effekt på såvel elevernes generelle kognitive formåen som på deres kundskaber i et tredjesprog; dette gælder i særdeleshed, hvis eleverne har læsekundskaber i deres første sprog. I Danmark ser billedet dog anderledes ud; her er der en tendens til, at tosprogede med minoritetssprog som førstesprog klarer sig signifikant dårligere i uddannelsessystemet, sammenlignet med deres jævnaldrende med majoritetssprog (dansk) som førstesprog. Dette er dog baseret på PISA undersøgelser, hvorfor forskning inden for området er nødvendigt. I lyset af dette har mit projekt dels fokus på at undersøge flersprogede elevers engelskkompetencer sammenlignet med deres etsprogede jævnaldrendes engelskkompetencer og dels at identificere de læringsstrategier, som anvendes af flersprogede elever med høje engelsk kompetencer i engelsk undervisningen. Derudover vil det blive undersøgt nærmere, om sidstnævnte gør brug af strategien Translanuaging, hvilket er, når den pågældende elev udnytter sit sproglige repertoire i tilegnelsen af en fremmedsprog.


Maria Jørgensen

Projekttitel: Philology, a Logical Affect? On Literature and Philology in Anne Carson and Vladimir Nabokov
Projektstart: 1. september 2013
Vejleder: Charles Lock

My PhD project explores recent literary works which use philology as a motive and as a literary device, namely Anne Carson’s book object Nox (2010) and Vladimir Nabokov’s novel Pale Fire (1962). My reading strategy could be described with a chiasmus. On the one hand I wish to read literature with philology: How are philological techniques (e.g. commentary, textual criticism, emendation, manuscript description) deployed in the works of Carson and Nabokov? On the other hand I wish to read philology with literature. This attempt could be described as a reversal of the analytic gaze: What happens when the object – the literary work – looks back at the reading subject, the philologist? How is philology portrayed by literature? My aim is thus to tease out a literary contribution to that which Friedrich Schlegel called “the philosophy of philology”.

Katherine Kappa

Projekttitel: Negotiating differences in social and linguistic norms in transient multilingual communities
Projektstart: 1. september 2016
Vejleder: Janus Mortensen

Collaborations among individuals who do not have the same sociocultural and linguistic backgrounds have become that much more common in this globalized world. The different resources and ideas about acceptable norms of behavior that people bring with them into different professional, but also informal, situations often pose interactional challenges as well as can prove pivotal for the success of a shared activity. In this research project I investigate precisely how the negotiations of norms which come to define the shared activity or collaboration are dealt with from a social interactional perspective, with a focus on how the participants navigate the situations in which a particular difference in norms or practices emerges. The project aims to develop concrete suggestions for how these potentially tense situations can be best managed, being a central part of group formation processes in general, but also contribute to the theoretical and empirical understanding of what has been called ‘transient multilingual communities’: “social configurations where people from diverse sociocultural and linguistic backgrounds come together (physically or otherwise) for a limited period of time to work on a shared activity or project” (Mortensen & Hazel, fc). The PhD project is part of the research group Transient Multilingual Communities.


Martina Koegeler-Abdi

Projekttitel: Adaptive Agency in Early Arab American Womanhood, 1893-1960
Projektstart: 1. september 2014
Vejleder: Martyn Bone
Bivejleder: Silvia Schultermandl (Graz)

My dissertation aims to provide a deeper understanding of Arab American women’s public agency during the early to mid-20th century U.S. I work with both literary and archival sources in six contextualized case studies: I analyze how women adapted the hegemonic discourses of their time in their self-fashioning as belly dancers, on Broadway, in the Arab American Press, as activists, beauty queens and as writers. Arab migration at the turn of the 20th century coincided with a peak in white supremacism, the first mass-mediated U.S. Orientalisms and contested notions of nation, migration and womanhood. While current scholarship is largely engaged in exploring how and why imagined Arab womanhood functions so prominently in the U.S. orientalist economy of the post 9/11 moment, my work contributes to bringing the often overlooked historical dimension of Arab American women’s agency in the U.S. to the debate. Performing and writing in English, women developed strategies of self-representation that adapt, but are not confined to, orientalist and nationalist conventions to reach American audiences. Such adaptations may draw on literary orientalist sources like the Arabian Nights or interpret scenarios gleaned from popular harem narratives in stage performances, while community activists adapt and negotiate normative versions of proper Womanhood to refute the sexualized Othering of Arab women in American imagination. My dissertation applies an intersectional lens to analyze the implications of these tensions for early Arab American community formation in particular, and the relationships between previously unexplored archival sources by Arab American women and literary texts of the time also offer new perspectives on the multi-directional legacies of Arab American womanhood in American histories and literatures at large.


Tue Løkkegaard

Projekttitel: Det ubemærkedes æstetik. En undersøgelse af hverdagen i nyere fransk litteratur
Projektstart:  1. september 2014
Vejleder: Carsten Meiner

Formålet med projektet er at foretage en undersøgelse af hverdagens position og muligheder i nyere fransk litteratur. Projektet arbejder med litteraturen ud fra en interdisciplinær position mellem litteratur, sociologi og etnologi, hvor empiriske studier blandes med litterære funktioner. Æstetiske virkemidler åbner her for en social og etisk samt sanselig og affektiv forståelse af hverdagens strukturer og dynamik. Projektet tager det udgangspunkt, at hverdagen konstituerer noget grundlæggende for vores erfaring og position i verden.
Ud fra en topologisk metode foretages næranalyser af værker af forfattere som Georges Perec, Annie Ernaux, François Bon, François Maspero og Leslie Kaplan.
Disse værker har bl.a. en fælles interesse i en beskrivelse af virkeligheden, hvor fokus på hverdagen udspringer fra en socio-fænomenologisk position og en materialistisk tilgang til erfaringen.
Den topologiske strategi vælges for at undersøge, hvordan disse værker relaterer sig til centrale temaer forbundet med hverdagen. Projektet undersøger, hvordan de valgte topoi er i dialog med hinanden, og hvordan denne dialog kan fremskrive et nyt blik på såvel hverdagens upåagtede side som litteraturens muligheder. Hverdagen positioneres ikke som en lukket enhed, men bør tænkes og opleves som et aktivt og flertydigt netværk af forbundne praksisser, strukturer, individer, muligheder og begrænsninger.


Kalathmika Natarajan

Projekttitel: 'Shared History' of Imperialism: Negotiating Entangled Identities in British-Indian Post-Imperial Relations
Projektstart: 1. september 2015
Vejleder: Stuart James Ward

My research is concerned with the performance of British-Indian postcolonial diplomacy (1947-73) as a terrain where identities formed through the colonial encounter were (re)negotiated. I seek to address a crucial gap in the current literature by emphasising the importance of conceptions of race, religion, gender and culture drawn from the colonial experience in shaping entangled British and Indian post-imperial identities and foreign policy. I am especially interested in exploring the diplomatic discourse between the British and Indian governments about Indian immigration to Britain, in order to better understand how a former imperial power and its former colony negotiated the presence of those who represented an entangled, shared history and in so doing, questioned bounded ideas of what it meant to be British or Indian after Empire.


Jesper Præst Nielsen

Projekttitel: Language and politics in Paul Auster’s writing
Projektstart: 1. september 2015
Vejleder: Inge Birgitte Siegumfeldt

Mit phd-projekt omhandler repræsentationsproblematikken i Paul Auster’s forfatterskab. I min forskning sammenligner jeg forfatterens tidlige romaner (1985-1992) med et udvalg af hans værker efter årtusindskiftet. Formålet er at analysere hvordan hans udforskning af temaerne sprog og politik bliver gradvist mere eksplicit og integreret i hans interesse for––og kritik af––den politiske virkelighed i USA gennem årene. Auster’s œuvre er både omfangsrigt og verdenskendt, og ud fra et litteraturkritisk synspunkt udgør det et særdeles brugbart studie i, hvordan en amerikansk forfatter siden 1980erne inkorporerer poststrukturelle idéer i sin fiktioner om sproget og dets evne (eller mangel på samme) til at repræsentere virkeligheden. I et bredere perspektiv eksemplificerer hans forfatterskab også en interessant overgang fra den postmoderne til den samtidige roman, hvis omfang og natur vi endnu mangler at forstå. Som et overordnet formål vil projektet således adressere den igangværende debat om, hvad der karakteriserer den amerikanske samtidsroman i forhold til den postmoderne. Min arbejdshypotese er, at førstnævnte ikke længere kan defineres i samme termer som sidstnævnte, fordi fiktionen efter årtusindskiftet introducerer nye bekymringer for vestlig kultur og samfund, der ikke udspringer af den samme kynisme, ironi og antihumanisme, som postmodernistisk litteratur ofte beskyldes for at praktisere. Der er snarere tale om udbredelsen af en fornyet tro på sprogets og romanens signifikans.


Michael Ning

Projekttitel: Environmental Governance in China: Party-State and Civil Society
Projektstart: 1. september 20165
Vejleder: Russell Duncan

China’s economic growth in the past three decades has created severe environmental problems. It shows a significant failure on its environmental governance. Despite the central government has promulgated a large number of policy outputs, the policy outcomes tend to contribute to the worsening of environmental conditions in China. For the reason that they are often ignored by the local government leaders. A conflict of interests on economic growth and environmental protection between the central government and local governments is therefore implied. However, in the meantime, a narrow space is open-up for the civil society to take action. My project investigates interactions between the party-state and civil society in China as vital for reforming to a new and participatory environmental governance. I study activism on whether it is able to consolidate governance reforms from the state, and promote new governance norms. At the same time, I work on the ways to mitigate the apparent obstacles in environmental protection in China through an approach that goes beyond state and its institutions. The purpose is to challenge the hope that China’s environmental governance can simply go along the path that were followed by developed countries (pollute first, control later). But, that hope is risky. For the natural resources is more limited today, and fewer countries accept pollution transfer. From this insight, the path to lead has to be new.


Christian Damm Pedersen

Projekttitel: Decolonization and the Fate of Britishness in Africa
Projektstart: 1. januar 2013
Vejleder: Stuart Ward

This doctoral research project examines the fate of ‘Greater Britain’ within the context of African decolonization and global imperial decline. It explores the interconnected history of settler communities in Africa and the making of postcolonial Britain by studying the political language, culture and identity claims of rival communities of self-styled ‘Britons’ from the late fifties to the early seventies. Recent scholarship has shown that one of the major casualties of the end of empire was the notion that Britishness transcended geography, uniting a transcontinental community of white racialized subjects. Fundamentally, the project explores one of the central contradictions of British decolonization: While British governments were progressively narrowing the conceptual and imaginative reach of British civic culture towards a more exclusively “UK” framework, settler communities in Africa were rallying around an older, transnational conception of British identity that transcended the British Isles. It is the central hypothesis of this work that African decolonization challenged long held assumptions that had governed the political, social and cultural networks of ‘Greater Britain’, and confronted its constituent communities with unprecedented dilemmas of self-definition. Understanding the political dynamics and social ramifications of these dilemmas not only brings the African dimensions of this global story more fully into focus, but also sheds new light on the enduring consequences of decolonization for the identity politics of Britain itself.


Lene Rotne

Projekttitel: Sproget som makeover. En undersøgelse af danske og italienske unges skriftsprog
Projektstart: 1. september 2014
Vejleder: Erling Strudsholm
Bivejleder: Eva Skafte Jensen

De sociale medier skabt store ændringer i unges skrivevaner. De unge skriver mere end før i tiden, og de skriver på forskellige måder, alt efter hvor de formulerer sig, og hvem de formulerer sig til. Unges sprogbrug på nettet bliver tit kritiseret og forbundet med sjusk og manglende staveevner, og indflydelsen fra de sociale medier er et omdiskuteret emne i mange lande. Men påvirker de sociale medier de unges måde at skrive på? Og hvordan påvirker de? Og er der overhovedet grund til at være bekymret for unges brug af sociale medier? I mit projekt vil jeg undersøge, hvordan danske og italienske unge skriver på Facebook og i skolen, og jeg vil undersøge, om der i de unges stile er afsmitning fra sproget, de bruger på Facebook fx i form af særlige mundtlige træk eller alternative staveformer, eller om de er i stand til at ændre skriftnorm alt efter genren. I Danmark og Italien er der meget forskellige retoriske traditioner, og undersøgelsen vil desuden kunne vise, om den retoriske tradition i Italien ruster de unge bedre til at skelne mellem målgruppe og skrivemåde, og om der er behov for at fokusere mere på forholdet mellem tale og skrift i danske skoler. Og den vil vise, om der er forskel på de unges skriftsprog fx hvad angår ortografi, orddannelse, syntaks og brug af engelsk


Nils Voisin Schultz

Project title: Fra krise i tid til krise i rum - et affektivt blik på tre årtiers kulturkritisk fransk krisediskurs
Project start: 1. September 2014
Vejleder: Lisbeth Verstraete-Hansen

Med afsæt i hypotesen om, at et krisebegreb, der fungerer som en altomfattende metafor, og som derved peger på store dele af kulturen, i dag er ved at udbrede sig i Frankrig, undersøger dette projekt intellektuelle og forfaldsorienterede krisediskurser gennem en analyse af udvalgte tekster skrevet af franske intellektuelle siden 1980’erne. Målet med dette analytiske arbejde er på den ene side at vise, at det bemærkelsesværdige fravær af fremtidsorienteret refleksion blandt disse intellektuelle tilfører krisefænomenet en permanent og atemporal karakter, og på den anden side at udrede krisediskursens affektivitet, idet der fokuseres på de fire følelseskategorier frygt, had, vrede og skam. Projektets analytiske apparat hviler på Norman Faircloughs, Georges Lakoffs, Slavoj Zizeks og Brian Massumis teorier. Analyserne har et flerdisciplinært sigte og behandler således tekster fra både filosofien, sociologien, økonomien og skønlitteraturen. Projektets korpus består således eksempelvis af Alain Finkielkrauts La défaite de la pensée og L’identité malheureuse, William Marx’ L’adieu à la littérature, Richard Millets Désenchantement de la littérature, Viviane Forresters L'Horreur économique, Nicolas Baverez’ La France qui tombe samt Yannick Haenels Les renards pâles.


Jakob Skovgaard

Project title: Consumer Boycott as Private Human Rights Politics
Project start: 1. September 2014
Supervisor: Detlef Siegfried

The systematic and organised boycott of South African products from the 1950s, which was particularly extensive in the Nordic countries and in the UK, established a new form of participation in mass consumer society where purchase choices became subjected to ethical criteria. Increasingly, consumers express non-economic values through the market arena, which can be perceived as a blurring of the distinction between the public and private spheres as well as between the fields of politics and economics. Consumers may choose to circumvent traditional channels for political participation to address the market and companies directly. This allows for alternative ways of approaching studies of citizenship, globalisation and democracy since the market choices of individual consumers reflect an understanding of material products as embedded in a complex of social and normative context. This project examines the case of the Anti-Apartheid Movement and its exercise of boycotts as human rights politics, though from the underlying perspective of the individual. This case is expected to disclose and emphasise fundamental aspects of ethical consumerism that will illuminate the wider implications of the consumer boycott as private human rights politics.


Marie Ørum Wikman

Projekttitel: Død til forhandling. Et etnografisk studie blandt pårørende til ofre for politivold i Buenos Aires området
Projektstart: 1. september 2013
Vejleder: Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen
Bivejledere: Esther Fihl, Sofia Tiscornia

Mit ph.d.-projekt er baseret på et etnografisk studie blandt pårørende til unge mænd dræbt af politiet i Buenos Aires området. Gennem projektet tilstræber jeg en forståelse af de pårørendes oplevelser og forståelser af disse voldshandlinger såvel som retsvæsenets håndtering heraf. Grundlæggende for min tilgang er en opfattelse af retsprocessen som en forhandling eller strid mellem de pårørende og repræsentanter fra de statslige institutioner over betydningen af offerets død – herunder værdien af hans liv. Ofrene i denne type sager kommer i vid udstrækning fra de fattigere kvarterer i byen, og med dette projekt ønsker jeg at bidrage til debatter vedrørende forholdet mellem stat og marginaliserede befolkningsgrupper i en urban kontekst.


Thomas Østergaard Wittendorff

Projekttitel: Forgiveness in a secular sense. An exploration of Hannah Arendt's inconclusive attempts to introduce the concept of forgiveness to political theory
Gæsteforsker fra: European University Institute, Firenze
Vejleder: Martin van Gelderen