Effekten af absolut kumulation: BILAG TIL STRAFFELOVSRÅDETS UDTALELSE, NOVEMBER 2012

Research output: Book/ReportReportResearch

  • Britta Kyvsgaard
  • Christian Klement
Som led i finansloven for 2011 blev regeringen og forligspartierne enige om at undersøge reglerne om strafudmåling ved samtidig pådømmelse af flere kriminelle forhold og i forbindelse hermed vurdere konsekvenserne af at ændre de gældende regler i forhold til kapacitetsbehovet i Kriminalforsorgens institutioner. På den baggrund har Justitsministeriet anmodet Straffelovrådet om en udtalelse om reglerne for strafudmåling ved samtidig pådømmelse af flere kriminelle forhold. Straffelovrådet blev samtidig anmodet om at vurdere, om der er grundlag for at ændre de gældende regler, herunder eventuelt på udvalgte områder. Endvidere blev Straffelovrådet anmodet om at vurdere, hvilke kapacitetsmæssige og økonomiske konsekvenser der ville være forbundet med at ændre de gældende regler. I forlængelse heraf er Justitsministeriets Forskningskontor blevet bedt om at beregne forskellen i henholdsvis samlet strafmasse og samlet bødesum ved en absolut kumulation i forhold til en modereret kumulation, som nu er gældende.
Original languageDanish
Number of pages40
Commissioning bodyStraffelovrådet
Publication statusPublished - 2012

ID: 41923474