Publikationspolitik – Københavns Universitet

Publikationspolitik ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk


De følgende overvejelser bygger på den grundlæggende forståelse af forskning som tilvejebringelse af ny viden og erkendelse. Produktion og kommunikation af denne nye viden er ikke ensartet på universitetets forskellige fakulteter og fag. De følgende overvejelser bygger derfor også på Institut for Engelsk, Germansk og Romansks faglige profil som en humanistisk faggruppe.

Overordnede mål

  1. Det grundlæggende mål er at producere forskning af høj international kvalitet og at publicere den både internationalt og nationalt.
  2. Hertil kommer et andet mål: en differentieret publikationspolitik med hensyn til genrer, sprog og målgrupper, således at instituttet som helhed også formidler resultater og teorier, og indgår i diskussioner med det omgivende samfund.Til toppen


Videnskabelig produktion og kommunikation

Forskning foregår som en proces i udveksling med andre forskere. Heri indgår en række kommunikations- og publikationsformer, der spænder fra mere foreløbige fremlæggelser af f.eks arbejdspapirer, over videnskabelige anmeldelse og artikler, til større videnskabelige afhandlinger.

I det følgende fokuseres ikke på forskningsproduktionens processer, og derfor ikke på de publikationsformer, der er tættest knyttet hertil, f.eks arbejdspapirer; men på en hensigtsmæssig kommunikation af forskningsresultater. En sådan publikationspolitik har som hovedformål at profilere og synliggøre instituttets forskning, således at den indgår så centralt som muligt i fagenes vidensudveksling.

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk bygger sin politik på følgende hovedkriterier:

  • Forskningsresultater bør publiceres så synligt som muligt, således at de får størst mulig udbredelse og faglig respons. Det vil normalt betyde, at de publiceres i en publiceringskanal, der er tilgængelig for fagfæller og så central som muligt for det faglige forskningsmiljø.
  • Originale forskningsresultater bør i videst muligt omfang underkastes en fagligt kvalificeret vurdering; det kan f.eks. være i form af peer reviews (for artikler); bedømmelsesudvalg for afhandlinger eller anden højt fagligt kvalificeret vurdering, f.eks. forbindelse med f.eks. forlags antagelse af bøger eller kongresindlæg, eller tidsskrifters tematiske numre, der ofte bedømmes af en redaktion.
  • Faggruppens forskning kan også udmøntes i samleværker og lærebøger på højt niveau, hvor der ses glidende overgange mellem forskning og videnssyntese, og forskning og undervisning.
  • Af hensyn til opretholdelsen af et nationalt fagfællesskab bør resultaterne af instituttets forskning også jævnligt publiceres på dansk.Til toppen


Videnskabelig produktion: kvalitet og kvantitet

I forhold til konsistoriums vedtagelser ønsker Institut for Engelsk, Germansk og Romansk at give følgende definition af en primær forskningspublikation:

  • en artikel i et af instituttet (det nationale/internationale faglige fællesskab) anerkendt tidsskrift (trykt eller elektronisk) med peer-review eller tilsvarende faglig vurdering
  • en monografi (bog, afhandling, eller filologisk tekstudgivelse), en artikel i et samleværk eller en lærebog, der anmeldes i ovennævnte type tidsskrifter

Ovennævnte kriterier og definition er vigtige ikke kun ud fra et ønske om synlighed og udbredelse af instituttets forskning, men også af hensyn til at muliggøre en vurdering og en sammenligning af instituttets forskningsindsats, både i nationalt og internationalt perspektiv.

Synliggørelsen og udbredelsen af instituttets forskning bygger foruden på forskernes publikationer på en række væsentlige aktiviteter, som er tæt forbundet med en publikationspolitik, og som har stor betydning for instituttets forskningsmiljø, nemlig national og international redaktionsvirksomhed (videnskabelige tidsskrifter og monografiserier), organisering af nationale/internationale kollokvier, der følges op af udgivelse af akter mv. Til toppen


Publicering for differentierede målgrupper (formidling, videnssyntese, udredning)

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk lægger stor vægt på at dets forskning også synliggøres i en bredere sammenhæng, herunder også i Danmark. Evnen til at formidle forskningsresultater til omverdenen ud over den internationale videnskabelige verden af fagfæller i snæver forstand er meget vigtig, ud fra den betragtning, at instituttets fag med deres specialer inden for lingvistik, litteratur kultur, samfund og historie også er en del af et fagligt forum i Danmark. Det vil også være væsentligt at formidle ikke blot egne forskningsresultater til en dansk offentlighed, men også kunstneriske og teoretiske vigtige værker frembragt af de kulturer, vi arbejder med. Her arbejdes inden for en række genrer som artikler i dansksprogede tidsskrifter, bøger, opslagsværker, videnssynteser eller præsentationer af forskellig art. 


Publiceringssprog

Internationalt publiceret betyder publiceret på et for det internationale forskningsfællesskab relevant sprog, det vil i vores tilfælde normalt sige engelsk, tysk, nederlandsk eller et romansk sprog, i visse tilfælde dog også på dansk.


Udgivelsesvirksomhed

Medarbejdere ved instituttet står i øjeblikket for redaktion og udgivelse af flg. tidsskrifter ogTil toppen monografiserier:

Tilknytning til instituttet har også serien Renæssancestudier (ved Forum for Renæssancestudier).


Relevante tidsskrifter

Eftersom forskningen ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk dækker ni forskellige sprog og tre forskellige discipliner (sprogvidenskab, litteratur, historie/samfundsforhold) inden for hvert af disse sprog, vil en udtømmende liste over tidsskrifter, hvori instituttets forskningsresultater relevant ville kunne publiceres, blive alt for omfattende. Ethvert forsøg på at udarbejde en sådan liste ville ligeledes pr. definition være af foreløbig karakter, idet eksisterende tidsskrifters kvalitet ikke nødvendigvis er stabil over en længere årrække, samtidig med at tidsskrifter undertiden afgår ved døden, mens andre lanceres.Til toppen