Udgivelser – Københavns Universitet

Udgivelser

Tidsskrifter og monografiserier:

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk udgør et levende og produktivt forskningsmiljø. Instituttets mange medarbejdere formidler løbende deres nyeste forskning igennem bøger og artikler. Disse publikationer registreres fra og med 2007 i CURIS. Publikationer fra 1991 til og med 2006 kan søges i PUF-basen. Se også www.forskningsdatabasen.dk, som er den centrale database om forskning i Danmark.
Til toppen
På instituttet bliver der desuden udgivet en række internationale tidsskrifter og monografiserier, som præsenterer den nyeste forskning inden for instituttets respektive sprogområder. De forskellige tidsskrifter beskæftiger sig med emner af både lingvistisk, litterær, historisk og kulturel art.

Til toppen

En del af artiklerne er skrevet af instituttets egne forskerstab, herunder instituttets mange PhD-stipendiater, som repræsenterer den ny generation af forskere. Men også mange udenlandske forskere samt forskere fra andre universiteter og forskningsinstitutioner i Danmark bidrager med artikler til instituttets tidsskrifter, som således kommer til at afspejle den nyeste nationale og internationale forskning.

Af tidsskrifter og monografiserier kan bl.a. nævnes ANGLES og POET fra Engelsk, TEXT & KONTEXT fra Tysk/Nederlandsk og Etudes Romanes, Revue Romane og RIDS fra Romansk. Desuden udgiver Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi en række tidsskrifter og andre publikationer.

Til toppen

_____ 


ANGLES on the English-Speaking World - klik her

Redaktion: Dorte Albrechtsen, Russell Duncan, Lene Østermark-Johansen. Redaktør af anmeldelser: Charles Lock.
Sælges gennem Museum Tusculanums Forlag.

Tidsskriftet udkommer en gang om året. Numrene er tematiske og indeholder bidrag fra både lokale og internationale forskere. ANGLES er tænkt som et aktivt forum for litterære, lingvistiske, kulturelle og historiske emner som anskues ud fra forskellige teoretiske synsvinkler.

The Pater Newsletter. A Publication of the International Walter Pater Society - Klik her

Redaktør: Lene Østermark-Johansen

Til toppen

POET - Publications on English Themes - klik her 

Redaktør: Viggo Hjørnager Pedersen.

Udkommer efter behov. POET har til formål at udgive monografier på dansk og engelsk om lingvistiske, litterære og kulturelle emner inden for Studiet af Engelsk. Hovedparten af numrene er skrevet af instituttets egne forskere eller af engelskstuderende, som på denne måde har fået mulighed for at få udgivet eksempelvis deres speciale. 

Til toppen

_____

TEXT & KONTEXT - Zeitschrift für germanistische Literaturforschung in Skandinavien - klik her

Udgives af Klaus Bohnen, Christian Benne og Birthe Hoffmann.

Tidsskriftet udkommer 2 gange om året og rummer primært litteraturvidenskabelige og til dels kulturvidenskabelige bidrag fra både danske og især skandinaviske, tyske, østrigske og schweiziske forskere i germanistik og litteraturvidenskab. Fra 2006 vil tidsskriftet udkomme som årbog/Jahrbuch.

Tidsskriftets formål er dels at præsentere skandinavisk germanistik, dels at være et forum hvor skandinaviske og tyske germanister mødes. En del af tidsskriftets funktion er at give yngre danske forskere mulighed for at publicere på tysk, men alle generationer er repræsenteret blandt bidragyderne. Artiklerne i tidsskriftet underkastes peer review.

Ved siden af de ordinære hæfter udgiver TEXT & KONTEXT også monografier og temanumre i den såkaldte 'Sonderreihe'.

Til toppen 

Tijdschrift voor Neerlandistiek in Scandinavië en ommelanden - klik her

Udgives af Ingeborg Sanner, Jette Skovbjerg og Benoît Verstraete-Hansen

Formålet med Tijdschrift voor Neerlandistiek in Scandinavië en ommelanden er at informere om nederlandistikken i Skandinavien og de omkringliggende lande. Målgruppen er bred: studenter og lærere i Nederlandsk, oversættere og tolke samt alle der er interesseret i Nederlandsk og de nederlandsktalende lande. Vil du læse tidsskriftet? Så klik her: www.tnso.eu.

(De doelstelling van het Tijdschrift voor Neerlandistiek in Scandinavië en ommelanden is het verspreiden van informatie over de neerlandistiek in Scandinavië en de omliggende landen. De doelgroep is ruim: studenten en leraren Nederlands, vertalers en tolken en iedereen die geïnteresseerd is in het Nederlands en de Nederlandstalige regio’s.  Wilt u het tijdschrift lezen? Klik dan hier: www.tnso.eu.)

_____

Til toppen

Etudes Romanes - klik her

Redaktører: Hanne Jansen og Anita Berit Hansen.
Sælges gennem Museum Tusculanums Forlag.

"Serien Etudes Romanes startede i 1967, på den tid hvor den romanske filologi fik en genopblomstring i Danmark og de andre nordiske lande. Serien omfatter monografier, akter fra kollokvier og kongresser, samt håndbøger. Udgivelserne dækker meget forskellige områder såsom lingvistik, grammatik, litteratur og samfundsvidenskab. Forfatterne er alle fra de nordiske lande." (Kilde: Museum Tusculanum)

Klik her for at se en komplet liste over tidligere numre fra 1967-1999. Mange af disse numre er ganske vist udsolgt, men samtlige numre kan ses på institutbibliotekets læsesal.

Revue Romane - klik her 

Sprogredaktør: Maj-Britt Mosegaard-Hansen.
Litteraturredaktør: Jørn Boisen.
Tidsskriftet forhandles gennem Blackwell Publishing til og med 2007, fra 2008- gennem John Benjamins.
Revue Romane er et internationalt, anonymt peer-review'et tidsskrift for romansk sprog- og litteraturvidenskab, grundlagt i 1966 (fuldtekst 1966-2003). Tidsskriftet udkommer to gange årligt, i april og i oktober, i papirformat og, siden 2004, også on-line. De publicerede artikler repræsenterer spydspidsforskning - typisk med teoretiske og/eller metodiske konsekvenser - inden for de nævnte områder. Revue Romane bringer desuden anmeldelser af væsentlige videnskabelige nyudgivelser.  Hele tidsskriftet er indekseret i bibliotek.dk

Til toppen

RIDS - klik her

RIDS er en intern publikation med rødder i det tidligere Romansk Institut. Serien omfatter typisk medarbejderpublikationer af mindre formel karakter. Seneste nummer er fra 2006.


Romanske Skrifter - klik her

Redaktion: John Kuhlmann Madsen, Gert Sørensen og John Pedersen
Udgiver: Museum Tusculanums Forlag. Bestilling: order@mtp.dk
Romanske Skrifter er en monografiserie, der er udkommet siden 1995. Serien tager både litterære, lingvistiske, historiske og politiske emner op til behandling. Desuden præsenterer serien en lang række nye danske oversættelser af forskellige litterære og filosofiske værker fra middelalderen, 1600- og 1700-tallet frem til det 20. århundrede.Til toppen

Classicisme & Lumière - klik her

Classicisme & Lumières er et netværkssamarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet. Netværket har eksisteret siden 2003 og beskæftiger sig med fransk kultur i 1600- og 1700-tallet.
Classicisme & Lumières 3 er netop udkommet - se nærmere her.

Til toppen


Publikationer udgivet af Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi

PERSPECTIVES - Studies in Translatology - klik her

Redigeret af  Henrik Gottlieb (chefredaktør) og Viggo Hjørnager Pedersen. Udgivet siden 1993. 

Til toppen

DAO. Danske Afhandlinger om Oversættelse - klik her

Redaktør: Viggo Hjørnager Pedersen.
Nyeste nummer sælges i Kompendieudsalget (13.1.43).
Udkommer efter behov. DAO udsendes af Center for Oversættelses­videnskab og Leksikografi, Københavns Universitet. I serien optages afhandlinger på dansk af personer med tilknytning til Centeret eller andre som beskæftiger sig med emner inden for oversættelse. Afhandlingerne forsynes normalt med et resumé på engelsk.

Til toppen

Copenhagen Studies in Translation - klik her

Redaktør: Henrik Gottlieb.

Specialudgivelser - klik her

Til toppen