Faglige Formiddage: Litteratur

Kære kolleger

Ovenpå et par måneder, der i for høj grad har stået i økonomien og besparelsernes tegn, må vi tage os tid og plads til vende os mod den faglige dimension af vores virke.

Jeg vil derfor, på velkommen opfordring fra engelskgruppen, indlede en række arrangementer under overskriften Faglig Formiddag, hvor tanken er, at vi på tværs af sproggrænser diskuterer fag og didaktik. Formålet er at udveksle erfaringer, synspunkter og gode ideer og dermed både knytte faglige bånd og give den enkelte underviser nye perspektiver på og redskaber til undervisningen.

Vi indleder med at tage oversættelsesdisciplinen under behandling og herefter følger litteratur. Efter sommerferien fortsætter vi med historie/samfund, sprogfærdighed, grammatik og fonetik. Andre discipliner kan komme til; det er bare at henvende sig.

Formatet er det uformelle - man skal ikke tænke i avancerede oplæg og forberedelse. Alle er velkomne, og jeg vil på forhånd søge at sikre, at mindst et par stykker lægger ud med at skitsere hvordan og hvorfor; altså hvordan angriber jeg helt grundlæggende en given disciplin i undervisningssammenhæng og hvorfor?

Vi mødes i mødelokalet 2. sal kl. 12-14 (max.).

Oversættelse bliver som nævnt det sted, vi starter, det bliver d. 4.5. og der vil utvivlsomt blive rig lejlighed til at diskutere og se disciplinens mange facetter fra en ny vinkel. På nogle sprogfag er oversættelse tæt knyttet sammen med undervisningen i grammatik og skriftlig sprogfærdighed, på andre lægger den sig tæt op af tekstanalyse og litteratur. Den teoretiske dimension kan fylde mere eller mindre - og så er det i øvrigt ikke alle, der har oversættelse til fremmedsproget repræsenteret i studieordningen.

Følgende har sagt ja til at lægge ud med et lille oplæg på 10-15 minutter:

Ken Farø, tysk

Henrik Gottlieb, engelsk

Hanne Jansen, italiensk

Siff Pors, engelsk

Den næstfølgende faglige formiddag, d. 8.6. omhandler litteratur, der som oversættelse kan læne sig mere eller mindre mod andre discipliner. På nogle sprogfag mod samfund/historie, på andre mod kultur, på atter andre primært mod litteraturhistorien - og igen kan den teoretiske dimension være mere eller mindre dominerende.

Følgende kolleger har accepteret at lægge ud:

Eva Rask Knudsen, engelsk

Charles Lock, engelsk

Birthe Hoffmann, tysk

Jørn Boisen, fransk

På den anden side af sommerferien går vi videre, og hvis nogen kunne tænke sig at bidrage, må de meget gerne melde sig. Jeg synes det kunne være spændende og givende for alle, hvis vi inden jul sluttede af med et fælles arrangement, der samlede op og gav en form for status for undervisningstilgange på Engerom.

Jeg håber på opbakning til ideen og ser frem til at mødes

Venlig hilsen

Ingemai