Gæsteforelæsning - om hyperpolyglotter

CIP får besøg af Kenneth Hyltenstam fra Stockholms Universitet. Han er professor i tosprogethed, og vil i denne gæsteforelæsning fokusere på forskning omkring polyglotter.

Abstract (på svensk):
Polyglotter, eller med en mer specifik term "hyperpolyglotter", är en grupp språkinlärare som hittills inte beaktats i någon större utsträckning i forskning, vilket kan verka förvånande med tanke på att de "excellerar" i att lära sig språk. Det har föreslagits att etiketten hyperpolyglotter ska användas om personer som kan tala minst sex språk "flytande". Föredraget kommer att sammanfatta den information som finns om hyperpolyglotter, varav vissa behärskar mer än 50 språk. Därefter presenteras mot bakgrund av tidigare och egen forskning ett antal hypoteser om vad det är som ligger bakom den exceptionella språkinlärningsförmåga som polyglotter förefaller besitta. Är de unika på ett eller flera sätt, eller kan vem som helst bli polyglott? 

Arrangementet er gratis og åbent for alle.