Smag på frankofonien og bliv interkulturelt kompetent

Invitation til Sprog - og maddag I FAF 

Det er med stor fornøjelse at Fransk Alumneforening endnu engang kan indbyde medlemmer og andre interesserede til en sprog- og maddag. Denne gang vil forholdet mellem sprog og kultur med særligt fokus på den interkulturelle kompetence i franskundervisningen danne rammen for vores arrangement hvortil vi vil smage på hele den frankofone verden.

Program

Kl. 14.00       Velkomst
 
Kl. 14.15       Interkulturel kompetence - hvilke(t) kulturbegreb(er) er i spil? (ved Anette Søndergård Gregersen, lektor i fransk ved UCC)
 
Oplægget vil - med afsæt i Michael Byrams model for interkulturel kompetence  - give et indblik i en diskussion af de kulturmøder, som rapporten  Slutrapport fra følgeforskningsgruppen på projekt om Internationalisering i Gymnasiet  fra 2015 kategoriserer på baggrund af 8 gymnasiers arbejde med inddragelse af den internationale dimension i deres sprogfag.
Generelt set kan man skelne mellem et statisk, essentialistisk, etnocentristisk over for et dynamisk, kulturrelativistisk kultursyn. I det statiske kultursyn er mennesker bærere af bestemte - ofte nationale - kulturer, mens kultur i det dynamiske kultursyn skabes af mennesker i deres omgang med hinanden. Man er blevet indsocialiseret i bestemte kulturelle sammenhænge: familie, lokalsamfund, klasse, skole, kønskulturer osv., men det konkrete kulturmøde indebærer altid en forhandling af identitet, værdier, normer osv. , og det åbner for et sprogsyn, der også omfatter sprog som middel til at forhandle kultur og selvforståelse i sociale sammenhænge, hvor bestemte normer, hierarkier og magtforhold gør sig gældende - og dét på et sprog, som ikke er ens eget.

Kl. 15.00       Pause med kaffe og kage
 
Kl. 15.15       Hvad om vi talte interkulturelt? (ved cand.mag. Camilla Åkerblom)
 
Interkulturel kompetence er et begreb, der med globaliseringen og udviklingen fra et overvejende nationalt til et multikulturelt samfund har fået øget betydning i den kulturpædagogiske debat og som anvendes i fremmedsprogsundervisningen såvel som i erhvervslivet. Alligevel finder man, at der i bekendtgørelsen (2013) for fransk i gymnasiet nævnes meget lidt om den interkulturelle kompetence og den interkulturelle dimension i det hele taget. Som cand.mag i fransk og kommende gymnasielærer i et fremmedsprog har jeg lavet en undersøgelse, hvor jeg ser nærmere på begrebets anvendelse i franskundervisningen i gymnasiet, og hvordan fransklærerne tilrettelægger deres undervisning inden for interkulturel kompetence på trods af de manglende anvisninger i bekendtgørelsen. I undersøgelsen fokuserer jeg på fransklærernes kognition, det vil sige de tanker og holdninger, som de gør sig om deres undervisning i interkulturel kompetence. Jeg vil i mit oplæg præsentere resultaterne fra min undersøgelse samt komme med et par forslag til, hvordan den kommende bekendtgørelse kunne bidrage til et større fokus på den interkulturelle dimension i franskfaget, og hvordan man som lærer kan sørge for at få det tematiseret i undervisningen.
 
Kl. 16.00       Introduktion til de forskellige frankofone retter ved bestyrelsesmedlemmerne af FAF
 
Kl. 16.15       Vi deles i grupper og går i køkkenet for at tilberede retterne
 
Kl. 19.00       Frankofon middag
 
Kl. 22.00       Det officielle program slutter

 
Arrangementet koster 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for (endnu) ikke-medlemmer. Du kan melde dig ind i foreningen i forbindelse med din tilmelding og opnå rabatten.
 
Du kan vælge blot at deltage i enten sprogdelen eller maddelen. Vælger du den ene del, er det samme pris for maddelen og 25 kr. for sprogdelen, hvad enten du er medlem eller ej.
 
Sidste frist for tilmelding er den 12. september 2016. Tilmelding foregår ved at sende en tilmeldingsmail til franskalumne@hotmail.com OG indbetale beløbet på FAF’s konto i Danske Bank 3306-3306677691 / eller betale via Mobile Pay til 26716975 (Jakob Vest Berntsen).
HUSK AT PÅFØRE NAVN!!!
 
Lokalitet: Teologikantinen, Købmagergade 44 (ind i gården og op ad trappen til højre).
 
Vi glæder os til at se dig!
 
De bedste hilsner
Bestyrelsen i FAF