Indbydelse til specialeaften 2018

Fransk Alumneforening indbyder til specialeaften. Kom og få en fransk saltvandsindsprøjtning om aktuelle problemstillinger i den fransksprogede verden. Hør om nogle af de interessante og mangfoldige franskrelaterede emner, der er blevet skrevet speciale om inden for det sidste år, eller bliv inspireret til at skrive dit eget speciale.

I aftenens løb vil der både komme fokus på konkrete emner, men også på selve specialeskrivningsprocessen, dvs. hvordan man kommer fra idé til konkret produkt. Og så vil der ikke mindst blive rig mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne!

Følgende tre kandidater vil præsentere deres speciale:

Mona Bager Jensen: Brødrene Goncourt – udfordringerne ved førsteoversættelsen og genoversættelsen

I mit speciale har jeg beskæftiget mig med to værker af brødrene Edmond og Jules de Goncourt: Germinie Lacerteux fra 1865 og Les frères Zemganno fra 1879. Sidstnævnte værk blev skrevet af Edmond de Goncourt efter Jules’ død. Endvidere har jeg konsulteret de eneste danske oversættelser af disse to værker, der begge er fra slutningen af 1800-tallet. Endelig har jeg selv foretaget en oversættelse i uddrag af de to værker og sammenlignet med de tilsvarende passager i de to eksisterende oversættelser. I mit speciale har jeg især fokuseret på: 1) hvilke deformerende tendenser der kan opstå på grund af oversættelse fra et exocentrisk sprog til et endocentrisk, dvs. fra et romansk sprog til et germansk; 2) den såkaldte genoversættelseshypotese, der hævder, at en førstegangsoversættelse lægger sig tættere op ad målkulturen end en genoversættelse, der til gengæld lægger sig tættere op ad kildekulturen; 3) inddragelse via en spørgeskemaundersøgelse af en respondentgruppe med hensyn til feedback på mine egne oversættelser med henblik på en eventuel komplet genoversættelse af de to værker.

Line Lehm Sletten: Sprog, sted og stedstilknytning. En undersøgelse af (aktivt) kendskab til regionalismer i la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

I løbet af de seneste ti år er sociolingvistikken og dialektologiens tilgang til sted blevet kritiseret for at være ukritisk og endimensionel. Denne kritik af stedsbegrebet indebærer en række konsekvenser for, hvordan sted bør behandles i sprogvidenskabelige undersøgelser og mit speciale er et forsøg på at behandle sted som mere end blot en beholder for sproglig variation, men som et fokuspunkt for min undersøgelse. Jeg har på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse beskæftiget mig med to overordnede emner: 1) sammenhængen mellem stedstilknytning og (aktivt) kendskab til regionalismer blandt informanter i la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc og 2) en metodekritisk analyse af stedstilknytningsindekset som metodisk redskab, og her ser jeg på klassiske sociolingvistiske parametre som alder og køn. Undersøgelsen sætter dermed spørgsmålstegn ved og uddyber nogle centrale metodiske problematikker i forbindelse med sammenhængen mellem sprog, sted og stedstilknytning og er således et forsøg på at bidrage til teoridannelsen inden for dette felt.

Birgitte Marie Christensen: Februar-revolutionen i Paris 1848 tolket litterært

Mit speciale undersøger overordnet, hvordan februar-revolutionen i Paris 1848 tolkes litterært, herunder om litteraturen kan siges at bidrage med en anden form for belysning af begivenheden og indsigt end historie- og samfundsvidenskaben generelt. Det sker ved en værk-orienteret analyse af Flauberts næsten samtidige roman L'Éducation sentimentale fra 1869. Opgavens argumentation er at Flaubert anvender en skadedyrs-metaforik til beskrivelse af oprørerne – hvis hovedkrav om indførelse af almindelig stemmeret var funderet i idéen om politisk lighed. Spørgsmålet er derfor, om der kan siges at figurere et eksempel på litterær dehumanisering i romanen. Analysen af denne tematik sker ved inddragelse af teorier om afsky, herunder særligt en teoretisk retning som har fokus på animalisering af mennesket.

Praktiske oplysninger

Fransk Alumneforening byder i aftenens løb på kaffe, te, kage og et glas vin.

Tilmelding til arrangementet skal ske senest den 7. oktober 2018 til franskalumne@hotmail.com

Arrangementet er gratis for medlemmer og koster 30 kroner for ikke-medlemmer (kan betales kontant eller via Mobile Pay på selve aftenen).