Seminar om grammatikskrivning

Fra tysk grammatik i bogform til moderne elektronisk grammatik ved Klaus Geyer (SDU), Erla Hallsteinsdóttir, Peter Colliander (KU) og Ken Farø (KU)

Program

13.15-13.50: Peter Colliander: Grammatikskrivning inden for tysk på universitetsniveau

Mit indlæg vil være centreret om min egen Tysk Basislingvistik, der udkom i en første udgave i 2001 på Handelshøjskolens Forlag. Jeg arbejder på en fjerde udgave, der planlægges at udkomme i 2017 (anden udgave 2002 og tredje udgave 2014). I indlægget går jeg ind på, hvorfor og hvordan jeg overhovedet kom i gang med 1.-udgaven, herunder lidt mere generel historisk baggrund, og jeg vil redegøre for nogle af de mange overvejelser af teoretisk og praktisk art, der lå forud for 1.-udgaven, og for de løsninger, jeg fandt frem til, løsninger, der for nogles vedkommende viste sig at være frugtbare og holdbare, for andres nødvendiggør de overvejelser, jeg for tiden gør mig mhp. 4.-udgaven. Et vigtigt aspekt i mit indlæg bliver spørgsmålet om en fremmedsprogsgrammatiks sigte.

13.50-14.25: Erla Hallsteinsdóttir: Tysk grammatik i praksis: Sprogdidaktiske udfordringer og elektroniske muligheder

Et grundlæggende udgangspunkt for indlæring af fremmedsprog er eget modersmål, et bærende element i grammatikskrivningen burde derfor være en kontrastiv tilgang. I mit oplæg vil jeg diskutere muligheder for omsætningen af grammatikteoretiske beskrivelser med fokus på forskelle og ligheder og den sprogdidaktiske modellering af en kontrastiv dansk-tysk grammatik. Desuden vil jeg drøfte forskellige tilgange til undervisningen i tysk grammatik i det danske uddannelsessystem, dvs. det tyske sprogs generelle vilkår, sprogdidaktiske rammebetingelser (især systemgrammatisk vs. tekstgrammatisk tilgang) og (uudnyttede) muligheder, især med hensyn til elektroniske lørnerprogrammer – og her vil jeg trække på erfaringer fra implementeringen af en professionel grammatiksoftware i egen undervisning. 

Litteratur
Digitalpublishing Interaktive Sprachreise: Grammatiktrainer Deutsch (Niveau A1 | A2 | B1 | B2). https://www.digitalpublishing.de/de/produkt/304/76/grammatiktrainer-deutsch 

Geyer, Klaus/Farø, Ken/Hallsteinsdóttir, Erla. 2014. Form, funktion, kognition, reception, produktion: en ny almen-sammenlignende e-grammatik. In: Ny forsknng i grammatik 21, 69-85.

Hallsteinsdóttir, Erla. 2013. Möglichkeiten textbezogener Sprachdidaktik. I: Deutsch als Fremdsprache, 93‐101.

14.25-14.45: Pause

14.45- 15.20: Klaus Geyer: Produktions- vs. receptionsorienteret grammatik og hypertekstuelle strukturer

De fleste grammatikkers opbygning med kapitler om ord, fraser, sætninger osv. er formorienteret (semasiologisk), hvilket gør at de bedst kan rådspørges af brugere med behov for oplysninger i en receptionssammenhæng. Det produktive perspektiv ville meget bedre tilgodeses af funktionsorienterede (onomasiologiske) grammatikker, dvs. grammatikker som ved et og samme sted giver oplysninger om fx hvordan man udtrykker possession i et givet sprog (genitiv, pronominer, præpositioner, verber osv.). Denne type grammatikker eksisterer dog næppe udover konceptstadiet (jf fx Geyer / Žeimantienė 2010), selvom den onomasiologiske tilgangs vigtighed blev allrede i sluttet af 1800-tallet opridset af bl.a. Georg von der Gabelentz (jf. v.d. Gabelentz 1901) og siden da blev videreudviklet flere steder, mest indenfor den funktionelle sprogtypologi under betegnelsen almen-sammenlignende grammatik (jf. fx Lehmann 1989).

Idealiter tilbyder en grammatik begge tilgange: en semasiologisk og en onomasiologisk. Da der dog bruges samme data for begge tilgange – fx genitiv i morfologikapitlet, i syntakskapitlet, i possessionskapitlet osv. – en hypertekstuell organisation af informationen i grammatikken. I mit oplæg viser jeg med hjælp af eksempler fra tysk og andre sprog, hvordan dette kan konstrueres.

Litteratur
Gabelentz, Georg von der. 1901. Die Sprachwissenschaft: ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse. 2. udg. Leipzig: Tauchnitz.

Geyer, Klaus / Žeimantienė, Vaiva. 2010. Zu einer "Grammatik des Deutschen und des Litauischen im Vergleich": Bestandsaufnahme, Konzeption und Perspektiven. I: Kalbotyra 62 (3), 22-40.

Lehmann, Christian. 1989. Language description and general comparative grammar. I: Graustein, Gottfried / Leitner, Gerhard (eds.). Reference grammars and modern linguistic theory. Tübingen: Niemeyer, 133-162.

15.20-15.55: Ken Farø: Fra trykt grammatik til elektronisk inventariografi. Nem adgang til kontrastiv sprogbeskrivelse for alle

I mit oplæg vil jeg diskutere traditionelle og mere innovative måder at tænke opslagsressourcer på, der har den interlingvale relatering af sprogpars centrale elementer som deres genstand. Foredraget tager udgangspunkt i tysk for danskere.

15.55-16.00: Afrunding