Fagledere

Fagledernes funktion er at repræsentere deres fag og optræde som forbindelsesled mellem faget på den ene side og studienævn, studieleder og institutleder på den anden. 

Engelsk

Christian Jensen chrjen@hum.ku.dk   

Tysk

Anna Lena Sandberg annas@hum.ku.dk

Fransk

Jan Lindschouw janl@hum.ku.dk

Italiensk

Erling Strudsholm struds@hum.ku.dk

Spansk

Katrine Andersen kandersen@hum.ku.dk 

Portugisisk

Georg Wink georg.wink@hum.ku.dk

Kommissorium:
Fagledernes funktion er at repræsentere deres fag og optræde som forbindelsesled mellem faget på den ene side og studienævn, studieleder og institutleder på den anden. Institutlederen udpeger fagkoordinatorerne blandt fagenes lektorer og professorer under hensyntagen til, at koordinatorerne skal repræsentere hele faget og alle lærergruppers interesser.

Fagledernes opgaver omfatter typisk:

  • Indkaldelse og afvikling af lærermøder (min. 2 i semestret, hhv. ved semestrets begyndelse og afslutning).
  • Fagets kontakt til institutleder og studieleder. Afrapportering efter hvert semester til studieleder og institutleder, herunder betragtninger vedr. den aktuelle bemanding både mht. VIP og DVIP.
  • Konsulentbistand til studienævn vedrørende skemalægning, ny studieordninger, merit, dispensation og klager.
  • Kollegial supervision af DVIP.
  • Information om faget i pjecer, på nettet, ved informationsmøder og lignende.
  • At være kontaktperson mellem faget og sekretariat og studievejledning.
  • At repræsentere faget over for offentligheden.
  • At formidle fagets historik i forbindelse med hidtidig administrativ praksis.Til toppen