Uddannelsesledere 

Uddannelsesledernes funktion er at repræsentere deres fag og optræde som forbindelsesled mellem faget på den ene side og studienævn, studieleder og institutleder på den anden. 

Engelsk

Christian Jensen chrjen@hum.ku.dk   

Tysk

Anna Lena Sandberg annas@hum.ku.dk

Fransk og italiensk

Jan Lindschouw janl@hum.ku.dk

Spansk og portugisisk

Katrine Andersen kandersen@hum.ku.dk 

Tværfaglige forløb

Petra Daryai-Hansen petra.dhansen@hum.ku.dk

Kommissorium:
Uddannelsesledernes funktion er at repræsentere deres fag og optræde som forbindelsesled mellem faget på den ene side og studienævn, studieleder og institutleder på den anden. Institutlederen udpeger fagkoordinatorerne blandt fagenes lektorer og professorer under hensyntagen til, at koordinatorerne skal repræsentere hele faget og alle lærergruppers interesser.

Uddannelsesledernes opgaver omfatter typisk:

  • Indkaldelse og afvikling af lærermøder (min. 2 i semestret, hhv. ved semestrets begyndelse og afslutning).
  • Fagets kontakt til institutleder og studieleder. Afrapportering efter hvert semester til studieleder og institutleder, herunder betragtninger vedr. den aktuelle bemanding både mht. VIP og DVIP.
  • Konsulentbistand til studienævn vedrørende skemalægning, ny studieordninger, merit, dispensation og klager.
  • Kollegial supervision af DVIP.
  • Information om faget i pjecer, på nettet, ved informationsmøder og lignende.
  • At være kontaktperson mellem faget og sekretariat og studievejledning.
  • At repræsentere faget over for offentligheden.
  • At formidle fagets historik i forbindelse med hidtidig administrativ praksis.Til toppen