CLIL på tværs af uddannelsesniveauer

Den 24-25/8 2021, kl.16.00-18.30

Symposiet koordineres af Petra Daryai-Hansen og Joyce Kling, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet, i samarbejde med Susanne Jacobsen Perez, Roskilde Universitet.

Symposiet afholdes online og er gratis. Find links til zoom i programmet nedenfor.

Formål med symposiet er:

  • At danne et CLIL-netværk på tværs af uddannelsesniveauer
  • At dele eksisterende viden og erfaringer på tværs af uddannelsesniveauer
  • At drøfte hvad der er behov for og hvordan vi kunne gå videre

CLIL goodiebag

Find alle slides og andre materialer fra symposiet på CLIL goodiebag.

Program

 

Hvad er der behov for, hvordan kunne vi gå videre? Se deltagernes kommentarer, idéer, spørgsmål.

Kl. 16-18.30 Link til Zoom

Kl. 16.00-16.10: Velkommen til og symposiets formål ved Joyce Kling og Susanne Jacobsen Pérez

Kl. 16.10-16.40: Content and Language Integrated Learning på tværs af uddannelsesniveauer – principper og praksisanbefalinger ved Petra Daryai-Hansen

Hvordan kan vi arbejde med Content and Language Integrated Learning (CLIL) på tværs af uddannelsesniveauer og sprog - hvilke praksisanbefalinger og principper kan der formuleres på tværs af uddannelsesniveauer og sprog? Med afsæt i projektet CLIL in Languages Other Than English – Successful Transitions across Educational Stages, som er finansieret af European Centre for Modern Languages ved Europarådet og som jeg koordinerer frem til 2023, giver mit oplæg et indblik i første resultater af et forskningsbaseret europæisk udviklingsprojekt med fokus på andre sprog end engelsk.  

Kl. 16.45-18.30 (med pause undervejs): Parallelle workshops på tværs af grundskole og gymnasiale uddannelser (se nedenfor – det er op til dig, hvilken workshop du deltager i).


Workshop 1: Samfundsfaglige perspektiver på tværs ved Susanne Jacobsen Pérez

Link til Zoom

FN’s verdensmål i engelsk-, tysk- og franskundervisningen ved Lone Krogsgaard Svarstad, Københavns Professionshøjskole. Oplægget vil kort præsentere NCFF-projektet Motivation for fremmedsprog og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Projektet er et tværsprogligt projekt, hvor 5 lektorer og 12 lærere i efteråret 2021 skal udvikle eksemplariske undervisningsforløb til engelsk-, tysk- og franskundervisningen i udskolingen. Forløbene er baseret på cyklusmodellen for interkulturel læring (Risager & Svarstad 2020) og en task- og chunks baseret tilgang til sprogundervisning.

CLIL-stifindere: Flersprogede veje til viden i gymnasiet ved Iben Schneider, Roskilde gymnasium og hovedrepræsentant for Fransklærerforeningen. Få øje på ellers usynlige aspekter i både sprogfag og samfundsfag med flersprogede og tværfaglige CLIL-projekter i gymnasiet. Tag udgangspunkt i fagenes læreplaner og skab ny viden, i stedet for reproduktion af viden; bekæmp præstationskulturen og skab i stedet motivation og dybdelæring i undervisningen i begge fag.  I oplægges deles aha-oplevelser og erfaringer fra deltagende sprog- og samfundslærere i CLIL-projektet, “CLIL-stifindere: Flersprogede veje til viden i gymnasiet”.

Diskussion og opsamling på padlet: Hvad er der behov for, hvordan kunne vi gå videre? og farvel ved Susanne Jacobsen Pérez.


Workshop 2: Naturfaglige perspektiver på tværs ved Joyce Kling

Link til Zoom

Building Vocabulary – Building Communicative Competence ved Merete Olsen og Søren Hattesen Balle, Professionshøjskolen Absalon. This talk is about how EFL classrooms can support the development of communicative competence through a focus on sustainability in cross-disciplinary projects between the subjects English and Science. A substantiated discussion and examples of relevant subject-specific learning activities will be introduced with a focus on the development of academic vocabulary and communicative competence in ELT.

Sprog i Science - Science i Sprog ved Anna Scharling Brun og Barbara Schønsted-Madsen, Nærum Gymnasium. Nedslag i et undervisningsforløb, der er opstået i et samarbejde mellem 2.fremmedsprog og biologi og nu udvides til andre sciencefag. Vi har fokus på karrierelæring og sprogs anvendelighed i tværfaglige sammenhænge i og uden for gymnasiet både som hoved- og tillægskompetence. Det teoretiske grundlag for mange af øvelserne er CLIL-tankegangen anvendt i praksis.

Sprog på det naturvidenskabelige gymnasium AGS, Alssundsgymnasiet ved Malene Samsø Nielsen, Alssundssgymnasiet. Oplægget tager udgangspunkt i erfaringer fra projektet ’Fremmedsprogsstrategi på det naturvidenskabelige gymnasium AGS’, der har fokuseret på fremmedsprogskompetencer som anvendelsesorienteret i lokale, nationale såvel som globale kontekster. Jeg vil pege på nogle af de udfordringer vi og vores elever møder i udviklingen og arbejdet med fremmedsprog i et overvejende naturvidenskabeligt miljø og hvordan vi kan imødekomme disse i vores fremadrettede arbejde med det sproglige miljø.

STEM og 2. fremmedsprog: Hvad får eleverne til at vælge det? ved Louise Westmark og Nynne Afzelius, Gefion Gymnasium. Vi vil præsentere vores overvejelser omkring, hvad der får elever til at vælge (og fravælge) hhv. STEM og 2.fremmedsprog, og hvordan disse overvejelser bla. har spillet ind på vores udformning af det CLIL-forløb, som vi er ved at starte op.

Diskussion og opsamling på padlet: Hvad er der behov for, hvordan kunne vi gå videre? og farvel ved  Joyce Kling.


Workshop 3: Tysk på tværs af fag og niveauer ved Petra Daryai-Hansen

Link til Zoom

KursKultur 2.0: Autentiske dansk-tyske elevmøder og tværfaglig, interkulturel læring ved Petra Klimaszyk, Professionshøjskolen Absalon. I oplægget deles erfaring fra planlægningsfasen af projektet. I forløbet, der skal gennemføres i efteråret, samarbejder danske og tyske skoler for at styrke 8.-9. klasse elevernes sproglige og interkulturelle kompetencer. Igennem tværfaglige projekter (tysk og naturfag), der omhandler aktuelle problemstillinger som plastikaffald eller forurenede haver, og autentisk sprogbrug skal eleverne opleve, at tysk/dansk som fremmedsprog er relevante. Succesoplevelsen, at de kan klare sig i målsproget, og de har det sjovt med jævnaldre elever fra nabolandet skal motivere dem til at lære nabosproget.  

Erdkunde und Biologie – mal auf Deutsch ved Carl Kinze, Distriktsskole Smørum, Egedal Kommune. Die Grundschulfächer Erdkunde und Biologie bieten sich nicht nur förmlich sondern inhaltlich für den Deutsch-Unterricht an. Teils ist das Thema Landeskunde schon im Unterricht integriert, teils sind deutsche biologische und geografische Fachwörter total transparent. Das Einsteigen und Erlernen von Deutsch erfährt erfahrungsgemäß einen guten Anschub sobald man mit Deutsch "weiterkommt". Am Beispiel des Projekts Meer Deutsch werden die Vorteile eines  CLIL-basierten Unterrichts vorgestellt. Deutsch ist eben auch ein Walfach.

Mediekompetencer på tværs af niveauer ved Karen Margrethe Aarøe, UC SYD, Læreruddannelsen Campus Haderslev. Eks. 1 tager afsæt i et samarbejdsprojekt på fire niveauer om blogskrivning mellem tyskstuderende i læreruddannelsen og tyskelever i udskolingen. Eks. 2 er fra EVU og handler om deltagernes brug af ”Book Creator” til at videndele erfaringer med forløb og læremidler for bedre at kunne rammesætte elevers brug af multimodale medier til sprogtilegnelse

Samfundsfaglige perspektiver i tyskfaget ved Lise Bernsten Høyer, Frederiksværk gymnasium og HF. Der gives eksempler på studieretningssamarbejde og studieture med grønt fokus i tysk og samfundsfag 

”Insekten statt Fleisch?”, ”Atomausstieg - warum?” og ”Gibt es Alternativen zu Plastik?” ved Nina Westh, Nørre Gymnasium. I oplægget deles erfaringer fra undervisningsforløb, hvor eleverne ved at arbejde med aktuelle og relevante problemstillinger i et samarbejde mellem deres naturvidenskabelige studieretningsfag og tysk oplever en relevans i sprogundervisningen, et autentisk sprogbehov og en øget motivation for at arbejde med det tyske sprog og samfund.

Hjælp til opfyldelse af læreplanen på de gymnasiale uddannelser vha. CLIL ved Lene Porsborg, Frederikshavn Handelsskole, formand for Handelsskolernes Tysklærerforening. Der præsenteres forslag til, hvorledes man kan opfylde følgende mål i læreplanen (HHX,STX,HTX): ”Der skal indgå materiale på engelsk samt, når det er muligt, på andre fremmedsprog.” I disse eksempler vises, hvordan man fx vha. sammenligning af tekster på forskellige sprog kan give eleverne indsigt i sprogene og forståelse for, at faglige emner ofte har deres eget ”sprog”, om end de er skrevet på forskellige nationale sprog. Desuden gives der ideer til, hvordan man kan skabe yderligere interesse for fremmedsprog i grundskolen ved samarbejde mellem lærere i gymnasiet og i grundskolen.

Diskussion og opsamling på padlet: Hvad er der behov for, hvordan kunne vi gå videre? og farvel ved Petra Daryai-Hansen.

 

 

Hvad er der behov for, hvordan kunne vi gå videre? Se deltagernes kommentarer, idéer, spørgsmål.

Kl. 16-18.30  Link til Zoom

Kl. 16.00-16.10: Velkommen til og kort opsamling fra dag 1: Hvad er der behov for, hvordan kunne vi gå videre? ved Joyce Kling og Susanne Jacobsen Pérez

Kl. 16.10-16.40: Fremmedsprog i uddannelserne: behov, kvalitet og motivation ved Hanne Leth Andersen, rektor for Roskilde Universitet

Fremmedsprog forekommer mere og mere usynlige i uddannelsessystemet, til trods for at der er enighed om relevansen af sprog-kulturel viden og kompetence. Jeg vil i oplægget fremlægge muligheder for at bringe fremmedsprog mere i spil – og skabe mere motivation – fra grundskole til universitet, både af hensyn til relevans, kvalitet og employability.

Kl. 16.45-18.15 (med pause undervejs): Parallelle workshops (se nedenfor – det er op til dig, hvilken workshop du deltager i).

Kl. 18.20-18.30: Næste skridt og farvel ved Joyce Kling og Susanne Jacobsen Pérez. Link til Zoom.


Workshop 1: Fokus på de videregående uddannelser: behovsanalyser og didaktiske modeller ved Joyce Kling og Susanne Jacobsen Pérez

Link til Zoom

Modeller for integreret sprogundervisning – erfaringer fra videregående uddannelser ved Anne Holmen og Sanne Larsen, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet. På baggrund af vores arbejde med to udviklingsprojekter vedrørende integration af sprog i mellemlange og lange videregående uddannelser vil vi præsentere tre modeller, der har været afprøvet i praksis. De adskiller sig på formål, sprog og institutionel forankring.

Sprogprofilen ved Roskilde Universitet ved Susanne Jacobsen Pérez og Joshua Sabih, Roskilde Universitet. I dette oplæg giver vi et indblik i, hvordan Sprogprofilen gennem CLIL-didaktik styrker de bachelorstuderendes indblik i humanistiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger på fransk, tysk eller spansk, og udvider deres kommunikative kompetencer på disse tre sprog, så de bliver i stand til at begå sig i universitetssammenhænge på disse sprog og som vidensmedarbejdere på flersprogede arbejdspladser.

Muligheder og udfordringer med CLIL i læreruddannelsen ved Robert Lee Revier og Catherine Watson, Københavns Professionshøjskole. Oplægget vil forklare motivationen for et specialiseringsmodul i CLIL på læreruddannelsen på KP og de indsigter vi har fået som resultat af modulets implementering. Vi vil især kigge på hvilke indsigter modulet har givet os i forhold til uddannelsen af engelsklærere i bredere perspektiv og give eksempler på hvordan en CLIL-tilgang kan gavne både fremmedsprog og andre fag i læreruddannelsen.

Diskussion og opsamling på padlet: Hvad er der behov for, hvordan kunne vi gå videre? ved Joyce Kling og Susanne Jacobsen Pérez.


Workshop 2: Erhvervsfokus og karriereperspektiv: analyser og didaktiske modeller ved Petra Daryai-Hansen

Link til Zoom

Undersøgelse af gevinster ved sproglige tillægskompetencer ved Jytte Lyngvig, Københavns Universitet. Ud fra egne erfaringer vidste jeg, at tillægskompetencer i sprog var en gevinst for arbejdsliv og karriere. Ved eksplorative undersøgelser har jeg vist, at det gælder bredt for ikke-sprogligt uddannede, og det gælder særligt for: "givet mig mere interessante arbejdsopgaver" og "øget min værdi på arbejdsmarkedet".

Generation Global: Multilingualism and intercultural skills for a dual-competency workforce of the future ved Ana Kanareva-Dimitrovska, Aarhus Universitet. I mit oplæg vil jeg fortælle om Erasmus+-projektet Generation global som tager afsæt i, at vi i Europa har brug for unge med stærke sproglige og interkulturelle kompetencer, så de kan tackle de udfordringer, der opstår i de europæiske samfund og på fremtidens arbejdsmarked. Jeg vil derudover præsentere forskellige muligheder for, hvordan man kan inddrage erhvervslivet i fremmedsprogundervisningen samt karrierelæring.

Tysk i et karriereperspektiv – erfaringer fra folkeskole og gymnasieuddannelser ved Jan Engberg, Aarhus Universitet. I de seneste år har jeg dels selv været involveret i arrangementer, hvor gymnasieelever kunne prøve kræfter med karriere-orienteret kommunikation, dels koordineret et projekt, hvor forskellige tiltag har været afprøvet på såvel folkeskole- som gymnasieniveau. Mit oplæg vil give et overblik over de forskellige typer af aktiviteter, vi har afprøvet, samt over erfaringerne herfra.

Diskussion og opsamling på padlet: Hvad er der behov for, hvordan kunne vi gå videre? ved Petra Daryai-Hansen.