Forskningsstøtte på Engerom

Det er et succeskriterium for forskningsinstitutioner, at de formår at tiltrække eksterne midler. Derfor er ønsket om at søge projektbevillinger fra offentlige eller private fonde ikke noget, som den enkelte forsker står alene med, men i høj grad noget, som Instituttet er interesseret i at fremme. Forskningsstøtten på Engerom har derfor til opgave på bedst mulige måde at støtte instituttets forskere ved ansøgninger om bevillinger til eksternt finansierede projekter. Det gælder blandt andet administrativ hjælp til udformningen af ansøgningen, indhentning af lønoplysninger, beregning af driftsudgifter og generelt hjælp til budgetlægning. Endvidere ydes hjælp til fagfællebedømmelse af projektbeskrivelsen.

Ønsker man derfor at søge midler til projekter forankrede på Engerom, skal man som første skridt, og gerne så tidligt i processen som muligt, give besked til instituttets forskningsstøtte. Alle forskningsansøgninger skal godkendes af Institutlederen.

Forskningsstøttepersonen er hovedindgangen til forskningsstøtte for forskere på Engerom, og det gælder alle virkemidler, hvad enten der er tale om små eller store, nationale eller internationale bevillinger. Forskningsstøtten vil derefter melde tilbage, hvilke procedurer, der skal tages hensyn til i det givne tilfælde. Er der tale om mindre og nationale virkemidler, vil den videre støtte blive forvaltet på institutniveau. Hvis der er tale om større og/eller internationale virkemidler, f. eks. EU-bevillinger, vil enheden formidle den videre kontakt til forskningsstøtteenheder på fakultets- eller universitetsniveau.

Hvis man har planer om at søge et virkemiddel, skal man sende en interessetilkendegivelse til Instituttets forskningsstøtte. Interessetilkendegivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af projektet på max 2.000 anslag med angivelse af tidsramme, et skema med deltagere, og hvis relevant udfyldte lønberegningsskemaer for postdocs og ph.d.-stipendiater.