Symposium om sprogløft på tværs af de videregående uddannelser – erfaringsudveksling og veje frem

I december 2021 besluttede Regeringen og Folketingets partier at ’sprogkundskaber er vigtige for samhandel, samarbejde og forståelse for forhold i andre lande’ og at de ønskede at ’styrke og udbrede evner inden for tysk og fransk’. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk inviterer til et symposium om de igangsatte initiativer. Symposiet er relevant for alle, der beskæftiger sig med sprog i uddannelsessystemet.

Regeringen og Folketinget afsatte 40 millioner kroner, bl.a. til:

 • Flere undervisningstimer til studerende på tysk og fransk på universiteterne målrettet mestringen af sproget
 • Intensive sprogforløb ud over den normerede sprogundervisning til lærerstuderende med tysk og fransk som undervisningsfag
 • At flere kandidatstuderende på ikke-sproguddannelser kan tilbydes særlige forløb, der styrker deres sprogkompetencer i sammenhæng med deres kernefaglighed. Læs pressemeddelelsen.

Om symposiet

Dette symposium, der er organiseret af forskningsgruppen Sprog og kulturer i uddannelsessystemet, har til formål at udveksle erfaringer, dele viden og drøfte mulige fremtidige tiltag og udviklingspotentialer. Hvordan kan vi styrke de lærendes sprogfærdigheder? Hvordan kan vi tilrettelægge progression fra de gymnasiale til de videregående uddannelser? Hvordan kan vi tænke sprog ind i andre fagligheder? Hvordan har sprogløftmidlerne gjort en forskel, og hvad mangler vi at finde ud af? Alt dette og mere vil vi drøfte ved symposiet.

Dagen er inddelt i fire tematiske sessioner:

 1. Sprogfærdighed på BA på universiteterne.
 2. Sprog som tillægskompetence.
 3. Sprogløft på professionshøjskolerne.
 4. Paneldebat: Mod en bæredygtig udvikling: status og udviklingspotentialer.

Session 2 er tilrettelagt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed.

Tilmelding

Symposiet er gratis og åben for alle interesserede.

Tilmeld dig Symposiet om sprogløft på tværs af de videregående uddannelser

Tilmelding skal ske senest den 28. marts 2024.

Sprogløftmidlerne har haft fokus på fransk og tysk på de videregående uddannelser, men symposiet er relevant for alle, der beskæftiger sig med sprog i uddannelsessystemet – både inden for sprogfagene og sprog i andre fagligheder.

 

Tid

Aktivitet

9:45-10:15                      Registrering, kaffe
10:15-10:30 Velkomst

Lisbeth Verstraete-Hansen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

10:30-11:30 Del 1: Sprogfærdighed på BA på universiteterne

Oplægsholdere:

 • Klaus Geyer, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, Syddansk Universitet
 • Bente Mosgaard Jørgensen, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
 • Petra Daryai-Hansen, Lars Behnke og Eric Viala, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

Moderator: Kirsten Kragh, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

11:30-12:30 Frokost
12:30-13:40 Del 2: Sprog som tillægskompetence

Oplægsholdere: 

 • Alexandra Holsting, Institut for Kultur og Sprogvidenskaber, Syddansk Universitet
 • Maria Emilia Casco Flores, Department of Management, Society and Communication, Copenhagen Business School
 • Joshua Sabih, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
 • Kirsten Wølch Rasmussen, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
 • Mirjam Gebauer, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
 • Sanne Larsen, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet

Moderator: Anne Holmen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

13:40-14:00 Kaffepause
14:00-15:00 Del 3: Sprogløft på professionshøjskolerne
 • Sprogløft på professionshøjskolerne – fokus på tysk. Karen Aarøe og Petra Klimaszyk præsenterer erfaringer med tysk på professionshøjskolerne i et komparativt perspektiv.
 • Sprogløft på professionshøjskolerne – fokus på fransk. Kirsten Lauta og Stephanie Löbl præsenterer erfaringer med sprogløft på Københavns Professionshøjskole.

Moderator: Petra Daryai-Hansen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

15:00-15:10 Pause
15:10-16:00 Del 4: Paneldebat: Mod en bæredygtig udvikling: status og udviklingspotentialer

Deltagere:

 • Eva Silberschmidt Viala, Prodekan for uddannelse ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.
 • Bodil Damgaard, Prodekan for uddannelse på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet
 • Line Møller Daugaard, docent, forskningsleder i Program for Sprog og literacy ved VIA University College
 • Mette Skovgaard Andersen, Centerleder (Øst), Det Nationale Center for Fremmedsprog
 • Niels Overgaard Lehmann, Prodekan ved Dekanatet, Arts, Aarhus Universitet

Moderator: Lisbeth Verstraete-Hansen ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

 

 

Symposiet danner udgangspunkt for en afsluttende fællespublikation – et særnummer i Nordic Journal for Language Teaching and Learning, Vol. 13 No 2 (2025).

Alle oplægsholdere og andre interesserede inviteres til at bidrage med en artikel. Artiklerne kan både være forskningsbidrag eller praksisberetninger og at de kan skrives på dansk, fransk, tysk eller engelsk. Mere information følger.

Redaktørgruppe: Petra Daryai-Hansen, Mirjam Gebauer, Alexandra Holsting, Ana Kanareva-Dimitrovska, Kamilla Kraft, Sanne Larsen og Stephanie Löbl.