PE-LAL-projektet: Flersprogethedsdidaktik – Minoritets- og majoritetselevers sproglige opmærksomhed på tværs af uddannelsesniveauer

I de seneste år har der inden for uddannelsesforskning været en øget interesse for flersprogethedsdidaktik. Den såkaldte pluralistiske tilgang til sprog er baseret på elevers sproglige ressourcer og søger at bygge bro mellem sprog (dansk, fremmedsprog, førstesprog, andre sprog) med henblik på at styrke alle elevers kommunikative kompetence og sproglige opmærksomhed (SO). Ud fra PE-LAL-projektets perspektiv betragtes alle fremmedsprogselever som flersprogede, fordi alle lærer mere end et sprog i skolen.

PE-LAL-projektets forskningsspørgsmål, hypoteser, design og operationalisering af SO via en flersprogethedsdidaktik er beskrevet i Daryai-Hansen, Drachmann & Krogager-Andersen (2022).

Baseret på fund fra PE-LAL-projektet og med afsæt i PE-LAL-projektets afsluttende stakeholderworkshop, har Daryai-Hansen, Drachmann & Krogager Andersen (2023) udformet Anbefalinger til en styrket flersprogethedsdidaktik i grundskolens sprogfag og i Almen Sprogforståelse i gymnasiet.

 

Lektor og projektleder Petra Daryai-Hansen, Københavns Universitet
Lektor og projektleder Petra Daryai-Hansen, Københavns Universitet
Ph.d.-stipendiat Natascha Drachmann, Københavns Universitet
Ph.d.-stipendiat Natascha Drachmann, Københavns Universitet
Postdoc Line Krogager Andersen, Syddansk Universitet
Postdoc Line Krogager Andersen, Syddansk Universitet. Foto: David Binzer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet etablerer et samarbejde med et nationalt og et internationalt advisory board, der består af nationale og internationale eksperter inden for feltet flersprogethedsdidaktik.

Deltagere i det nationale advisory board (NAB):

Deltagere i det internationale advisory board (IAB):

 • Professor Nathalie Auger, Université Paul-Valéry
 • Professor Åsta Haukås, Universitetet i Bergen
 • Professor Britta Hufeisen, Technische Universität Darmstadt
 • Professor Ulrike Jessner-Schmid, Universität Innsbruck
 • Professor Beate Lindemann, UiT Norges arktiske universitet
 • Lektor Christine Erna Elisabeth Möller-Omrani, Høgskulen på Vestlandet 
 • Professor Danièle Moore, Simon Fraser University
 • Professor Anne Pitkänen-Huhta, Jyväskylän yliopisto
 • Professor Heike Speitz, Universitetet i Sørøst-Norge

NAB- og IAB-medlemmerne repræsenterer og bidrager med forskellige teoretiske tilgange inden for feltet og har erfaring med curricula fra forskellige kontekster.

 

 

Undervisningsmaterialet

 • er teoribaseret og afprøvet i praksis: det bygger på en flersprogethedsdidaktik og tager samtidig højde for centrale praksisanbefalinger til den tidlige sprogstart samt for de didaktiske principper, der generelt kan formuleres for sprogundervisning i dag.  
 • skaber rum for udvikling af sproglig opmærksomhed: eleverne arbejder i materialet med en praktisk sproglig opmærksomhed, en metasproglig opmærksomhed og en kritisk sproglig opmærksomhed, der retter sig mod forskellige sproglige niveauer.
 • er fleksibelt og skal tilpasses den enkelte klasse ud fra den enkelte lærers skøn: man kan fx inddrage flere af elevernes egne sprog, give nogle af aktiviteterne mere plads eller øge sværhedsgraden af nogle aktiviteter.

Se materialet

 

 

Atlantbib

Besøg Atlantbib

Atlantbib er et bogprojekt, udviklet i et samarbejde mellem skoler i de nordiske og baltiske lande, der indeholder online fagbøger på dansk, norsk (bokmål, nynorsk), svensk, elvdalsk, islandsk, finsk, færøsk, grønlandsk, estisk, lettisk, litauisk, ukrainsk, frisisk, tysk og forskellige varianter af samisk. På siden kan elever skrive, oversætte og indtale bøger, men også læse bøger, som andre elever har skrevet. Siden indeholder også forskellige opgaver til de enkelte fagbøger.

 • Målgruppe: Grundskole
 • Fag: Alle fag i skolens fagrække

Kulturbib

Besøg Kulturbib

Kulturbib er et bogprojekt, udviklet i et samarbejde mellem skoler på begge sider af den dansk-tyske grænse, der indeholder online e-bøger på dansk og tysk. Alle bøger oversættes til begge sprog. Der kan vælges mellem e-bøger, der fokuserer på forskellige emner indenfor alle skolens fag, og flere bøger har særligt fokus på dansk og tysk som nabosprog.

 • Målgruppe: Grundskole
 • Fag: Alle fag i skolens fagrække

Kulturakademi

Besøg undervisningsplatformen

Kulturakademi er en undervisningsplatform i den dansk/tyske grænseregion og indeholder undervisningsmaterialer med særligt fokus på nabosprogdidaktik. På platformen kan der vælges mellem forskellige tematiske undervisningsforløb, der beskæftiger sig med dansk og tysk som nabosprog.

 • Målgruppe: Fra grundskole til ungdomsuddannelse til videregående uddannelse
 • Fag: Dansk og tysk

NCFF’s vidensbank

Besøg vidensbanken

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har udviklet en vidensbank med inspiration til, hvordan man i sprogundervisningen kan arbejde ud fra en flersproget tilgang. Vidensbanken indeholder bl.a. temahæfte om flersprogethed samt undervisningsmaterialer til grundskolen og læreruddannelsen.

 • Målgruppe: Fra grundskole til ungdomsuddannelse samt læreruddannelse
 • Fag: Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, fransk, spansk og tysk

Materialepakke om flersprogethed i fremmedsprogsfagene

Besøg materialepakken

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har udviklet materialepakker om centrale emner inden for fremmedsprogspædagogik og -didaktik, herunder om flersprogethed. Materialepakken om flersprogethed indeholder en introduktionsvideo til flersprogethed på målsproget, refleksionsspørgsmål, eksempler på tasks og aktiviteter til fremmedsprogsundervisningen samt henvisninger til relevant litteratur om emnet.

 • Målgruppe: Fra grundskole til ungdomsuddannelse samt læreruddannelse
 • Fag: Engelsk, fransk, spansk og tysk 

Materialebank til Almen Sprogforståelse

Besøg materialebanken

Som afslutning på et flersprogethedsdidaktisk projekt i Almen sprogforståelse er projektets flersprogethedsdidaktiske undervisningsmaterialer samlet i en materialebank. Materialebanken indeholder syv undervisningsforløb, der bygger på en flersprogethedsdidaktik, og integrerer et sprogligt fokus (fx kasus, tempus, sætningsanalyse, sproghistorie) i temabaserede forløb (fx kærlighed, mad, eventyr og fabler).

 • Målgruppe: Ungdomsuddannelse
 • Fag: Almen sprogforståelse

Learning corner

Besøg Learning corner

Learning corner er en database, administreret af Den Europæiske Union, med undervisningsmaterialer, spil og quizzer på EU’s 24 officielle sprog. Materialerne kan vælges ud fra kriterierne: aldersgruppe, emne, materialetype. Da databasen indeholder tekster, der er oversat til forskellige sprog, er den et godt sted at starte, hvis man vil finde tekster, der kan arbejdes med parallelt på flere sprog.

 • Målgruppe: Fra grundskole til videregående uddannelse
 • Fag: Dansk, fremmedsprogsfag og andre fag i skolens fagrække

Bildetema

Besøg Bildetema

Bildetema er en del af den norske platform Tema Morsmål, som indeholder ressourcer og materialer på en lang række sprog. Bildetema er en flersproget, interaktiv billedordbog med illustrationer, tekst, lyd og animationer og rummer ca. 1900 opslagsord fordelt på 31 temaer, fx ’vejr’ eller ’sport’. Bildetema drives i et samarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark og har bokmål, nynorsk, svensk, dansk og engelsk som hovedsprog. Herudover kan en lang række minoritetssprog som arabisk og somali tilvælges (op til 10 sprog ad gangen). Findes i to udgaver (flash og html).

 • Målgruppe: førskole, indskoling og mellemtrin
 • Fag: til tværfaglig anvendelse

CONBAT+-projektet

Besøg CONBAT+ projektet

CONBAT+-projektet har udviklet undervisningsmaterialer med fokus på flersprogethedsdidaktik og interkulturalitet, der har en CLIL-tilgang (Content and Language Integrated Learning) indlejret. Materialerne, der er tilgængelige på engelsk, fransk og spansk og som kan anvendes til elever i alderen 6-20 år, kan vælges ud fra kriterierne: uddannelsesniveau, tematisk emne og undervisningssprog.

 • Målgruppe: Fra grundskole til videregående uddannelse
 • Fag: Fremmedsprogsfag og andre fag i skolens fagrække

Den Europæiske Sprogportfolio

Besøg Den Europæiske Sprogportfolio

Den Europæiske Sprogportfolio, der er baseret på den Fælleseuropæiske Referenceramme for Sprog, er oversat fra norsk til dansk. Portfolioen indeholder et sprogpas, en sprogbiografi og en sprogfolder og gør det muligt for eleven (6-12 år) at visualisere og reflektere over hans/hendes sprogtilegnelsesprocesser.

 • Målgruppe: Grundskole
 • Fag: Dansk som andetsprog, engelsk, fransk og tysk

Læremiddelanalyse

Som en forberedelse til Almen Sprogforståelsesdelen af projektet, har Line Krogager Andersen foretaget en flersprogethedsdidaktisk læsning af en række eksisterende undervisningsmaterialer til Almen Sprogforståelse. 


Norden i Skolen 

Besøg Norden i Skolen

Norden i Skolen, administreret af Foreningen Norden, indeholder undervisningsmaterialer med fokus på skandinavisk nabosprogsdidaktik og nordisk kulturforståelse. Materialerne, der er tilgængelige på dansk, færøsk, islandsk, norsk (bokmål og nynorsk), svensk og enkelte minoritetssprog, kan vælges ud fra tre hovedkategorier (’sprog og kultur’, ’historie og samfund’, ’klima og natur’), uddannelsesniveau, fag, tema, læringsfokus og undervisningsaktivitet.

 • Målgruppe: Fra grundskole til gymnasium
 • Fag: Fremmedsprogsfag og andre fag i skolens fagrække

Plurilingual Guide: Implementing Critical Plurilingual Pedagogy in Language Education

Besøg Plurilingual Guide: Implementing Critical Plurilingual Pedagogy in Language Education

Publikationen Plurilingual Guide: Implementing Critical Plurilingual Pedagogy in Language Education, der er udgivet af Plurilingual Lab på McGill Universitet, består af 10 opgaver der bygger på en kritisk tilgang til flersprogethedsdidaktik og interkulturel pædagogik. Opgaverne er beskrevet detaljeret trin for trin og indeholder tekster, links og opgaveark.

 • Målgruppe: Fra grundskole til gymnasium
 • Fag: Fremmedsprogsfag

REPT-database

Besøg REPT-databasen

REPT-databasen er faciliteret af The European Centre for Modern Languages (ECML) og indeholder undervisningsmateriale med fokus på flersprogethedsdidaktik og interkulturalitet. Materialerne, der er tilgængelige på mange forskellige sprog, kan vælges ud fra kriterierne: uddannelsesniveau, tematisk emne, type af flersproget tilgang og undervisningssprog.

 • Målgruppe: Fra børnehave til videregående uddannelse
 • Fag: Fremmedsprogsfag og andre fag i skolens fagrække

Tegn på sprog

Besøg Tegn på sprog

I 10 år har det danske længdeprojekt Tegn på Sprog fulgt minoritetselevers udvikling af literacy med afsæt i en flersprogethedsdidaktik. Projektets hjemmeside indeholder inspiration til flersprogede aktiviteter, der fokuserer på andetsprogstilegnelse og literacyudvikling i flersprogede klasserum i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

 • Målgruppe: Grundskole
 • Fag: Dansk, dansk som andetsprog og andre fag i skolens fagrække

Tidligere sprogstart

Besøg Tidligere sprogstart

Forskningsbaseret og praksisafprøvet undervisningsmateriale til engelsk, fransk og tysk, der tager højde for en flersprogethedsdidaktik. Materialet, der er tilgængeligt på dansk, fokuserer på den tidlige sprogstart i engelsk i 1. klasse og fransk/tysk i 5. klasse og indeholder et sprogpas, en sprogportfolio og individuelle flersprogede aktiviteter, der er integreret i undervisningsbeskrivelserne. Der medfølger en rettenøgle til alle flersprogede aktiviteter. 

 • Målgruppe: Grundskole
 • Fag: Engelsk, fransk og tysk

The EDiLiC Association

Besøg the EDiLiC Association

The EDiLiC Association har indsamlet undervisningsmaterialer med fokus på flersprogethedsdidaktik og interkulturalitet fra forskellige projekter i fx Østrig, Canada, England, Frankrig, Tyskland, Luxemburg, Spanien og Schweiz. Opsamlingen indeholder online aktiviteter og referencer til bøger, der beskæftiger sig med emnet.

 • Målgruppe: Fra grundskole til videregående uddannelse
 • Fag: Fremmedsprogsfag og andre fag i skolens fagrække

 

 

 

 

 

Støttet af

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond, DFF-Forskningsprojekt 2
Periode: 2020-2023
Bevillingsmodtager: Petra Daryai-Hansen

Logo ph.d.-rådetPh.d.-rådet for Uddannelsesforskning
Periode: 2020-2023
Bevillingsmodtager: Natascha Drachmann

See the project's homepage in English

Undervisningsmaterialer

Dekorativ

Mangler du inspiration til, hvordan du kan arbejde med flersprogethed og flersprogethedsdidaktik i din undervisning? Se det flersprogethedsdidaktiske undervisningsmateriale udviklet i projektet til grundskole- og gymnasieniveau eller  projektets opsamling på eksisterende flersprogede undervisningsmaterialer til både grundskole- og gymnasieniveau samt til videregående uddannelser. Undervisningsmaterialerne er frit tilgængelige.

Digital forelæsningsrække om flersprogethed og interkulturalitet, forår og efter 2021