PE-LAL-projektet: Flersprogethedsdidaktik – Minoritets- og majoritetselevers sproglige opmærksomhed på tværs af uddannelsesniveauer

I de seneste år har der inden for uddannelsesforskning været en øget interesse for flersprogethedsdidaktik. Den såkaldte pluralistiske tilgang til sprog er baseret på elevers sproglige ressourcer og søger at bygge bro mellem sprog (dansk, fremmedsprog, førstesprog, andre sprog) med henblik på at styrke alle elevers kommunikative kompetence og sproglige opmærksomhed (SO). Ud fra PE-LAL-projektets perspektiv betragtes alle fremmedsprogselever som flersprogede, fordi alle lærer mere end et sprog i skolen.

PE-LAL-projektets forskningsspørgsmål, hypoteser, design og operationalisering af SO via en flersprogethedsdidaktik er beskrevet i Daryai-Hansen, Drachmann & Krogager-Andersen (2022).

Baseret på fund fra PE-LAL-projektet og med afsæt i PE-LAL-projektets afsluttende stakeholderworkshop, har Daryai-Hansen, Drachmann & Krogager Andersen (2023) udformet Anbefalinger til en styrket flersprogethedsdidaktik i grundskolens sprogfag og i Almen Sprogforståelse i gymnasiet.

 

Lektor og projektleder Petra Daryai-Hansen, Københavns Universitet
Lektor og projektleder Petra Daryai-Hansen, Københavns Universitet
Ph.d.-stipendiat Natascha Drachmann, Københavns Universitet
Ph.d.-stipendiat Natascha Drachmann, Københavns Universitet
Postdoc Line Krogager Andersen, Syddansk Universitet
Postdoc Line Krogager Andersen, Syddansk Universitet. Foto: David Binzer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet etablerer et samarbejde med et internationalt advisory board, der består af internationale eksperter inden for feltet flersprogethedsdidaktik:

 • Nathalie Auger, Université Paul-Valéry
 • Åsta Haukås, Universitetet i Bergen
 • Britta Hufeisen, Technische Universität Darmstadt
 • Ulrike Jessner-Schmid, Universität Innsbruck
 • Beate Lindemann, UiT Norges arktiske universitet
 • Christine Erna Elisabeth Möller-Omrani,  Høgskulen på Vestlandet 
 • Danièle Moore, Simon Fraser University
 • Anne Pitkänen-Huhta, Jyväskylän yliopisto
 • Heike Speitz, Universitetet i Sørøst-Norge

IAB-medlemmerne repræsenterer og bidrager med forskellige teoretiske tilgange inden for feltet og har erfaring med curricula fra forskellige kontekster.

 

 

Undervisningsmaterialet

 • er teoribaseret og afprøvet i praksis: det bygger på en flersprogethedsdidaktik og tager samtidig højde for centrale praksisanbefalinger til den tidlige sprogstart samt for de didaktiske principper, der generelt kan formuleres for sprogundervisning i dag.  
 • skaber rum for udvikling af sproglig opmærksomhed: eleverne arbejder i materialet med en praktisk sproglig opmærksomhed, en metasproglig opmærksomhed og en kritisk sproglig opmærksomhed, der retter sig mod forskellige sproglige niveauer.
 • er fleksibelt og skal tilpasses den enkelte klasse ud fra den enkelte lærers skøn: man kan fx inddrage flere af elevernes egne sprog, give nogle af aktiviteterne mere plads eller øge sværhedsgraden af nogle aktiviteter.

Se materialet

 

 

Bildetema

Besøg Bildetema

Bildetema er en del af den norske platform Tema Morsmål, som indeholder ressourcer og materialer på en lang række sprog. Bildetema er en flersproget, interaktiv billedordbog med illustrationer, tekst, lyd og animationer og rummer ca. 1900 opslagsord fordelt på 31 temaer, fx ’vejr’ eller ’sport’. Bildetema drives i et samarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark og har bokmål, nynorsk, svensk, dansk og engelsk som hovedsprog. Herudover kan en lang række minoritetssprog som arabisk og somali tilvælges (op til 10 sprog ad gangen). Findes i to udgaver (flash og html).

 • Målgruppe: førskole, indskoling og mellemtrin
 • Fag: til tværfaglig anvendelse

CONBAT+-projektet

Besøg CONBAT+ projektet

CONBAT+-projektet har udviklet undervisningsmaterialer med fokus på flersprogethedsdidaktik og interkulturalitet, der har en CLIL-tilgang (Content and Language Integrated Learning) indlejret. Materialerne, der er tilgængelige på engelsk, fransk og spansk og som kan anvendes til elever i alderen 6-20 år, kan vælges ud fra kriterierne: uddannelsesniveau, tematisk emne og undervisningssprog.

 • Målgruppe: Fra grundskole til videregående uddannelse
 • Fag: Fremmedsprogsfag og andre fag i skolens fagrække

Den Europæiske Sprogportfolio

Besøg Den Europæiske Sprogportfolio

Den Europæiske Sprogportfolio, der er baseret på den Fælleseuropæiske Referenceramme for Sprog, er oversat fra norsk til dansk. Portfolioen indeholder et sprogpas, en sprogbiografi og en sprogfolder og gør det muligt for eleven (6-12 år) at visualisere og reflektere over hans/hendes sprogtilegnelsesprocesser.

 • Målgruppe: Grundskole
 • Fag: Dansk som andetsprog, engelsk, fransk og tysk

Læremiddelanalyse

Som en forberedelse til Almen Sprogforståelsesdelen af projektet, har Line Krogager Andersen foretaget en flersprogethedsdidaktisk læsning af en række eksisterende undervisningsmaterialer til Almen Sprogforståelse. 


Norden i Skolen 

Besøg Norden i Skolen

Norden i Skolen, administreret af Foreningen Norden, indeholder undervisningsmaterialer med fokus på skandinavisk nabosprogsdidaktik og nordisk kulturforståelse. Materialerne, der er tilgængelige på dansk, færøsk, islandsk, norsk (bokmål og nynorsk), svensk og enkelte minoritetssprog, kan vælges ud fra tre hovedkategorier (’sprog og kultur’, ’historie og samfund’, ’klima og natur’), uddannelsesniveau, fag, tema, læringsfokus og undervisningsaktivitet.

 • Målgruppe: Fra grundskole til gymnasium
 • Fag: Fremmedsprogsfag og andre fag i skolens fagrække

Plurilingual Guide: Implementing Critical Plurilingual Pedagogy in Language Education

Besøg Plurilingual Guide: Implementing Critical Plurilingual Pedagogy in Language Education

Publikationen Plurilingual Guide: Implementing Critical Plurilingual Pedagogy in Language Education, der er udgivet af Plurilingual Lab på McGill Universitet, består af 10 opgaver der bygger på en kritisk tilgang til flersprogethedsdidaktik og interkulturel pædagogik. Opgaverne er beskrevet detaljeret trin for trin og indeholder tekster, links og opgaveark.

 • Målgruppe: Fra grundskole til gymnasium
 • Fag: Fremmedsprogsfag

REPT-database

Besøg REPT-databasen

REPT-databasen er faciliteret af The European Centre for Modern Languages (ECML) og indeholder undervisningsmateriale med fokus på flersprogethedsdidaktik og interkulturalitet. Materialerne, der er tilgængelige på mange forskellige sprog, kan vælges ud fra kriterierne: uddannelsesniveau, tematisk emne, type af flersproget tilgang og undervisningssprog.

 • Målgruppe: Fra børnehave til videregående uddannelse
 • Fag: Fremmedsprogsfag og andre fag i skolens fagrække

Tegn på sprog

Besøg Tegn på sprog

I 10 år har det danske længdeprojekt Tegn på Sprog fulgt minoritetselevers udvikling af literacy med afsæt i en flersprogethedsdidaktik. Projektets hjemmeside indeholder inspiration til flersprogede aktiviteter, der fokuserer på andetsprogstilegnelse og literacyudvikling i flersprogede klasserum i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

 • Målgruppe: Grundskole
 • Fag: Dansk, dansk som andetsprog og andre fag i skolens fagrække

Tidligere sprogstart

Besøg Tidligere sprogstart

Forskningsbaseret og praksisafprøvet undervisningsmateriale til engelsk, fransk og tysk, der tager højde for en flersprogethedsdidaktik. Materialet, der er tilgængeligt på dansk, fokuserer på den tidlige sprogstart i engelsk i 1. klasse og fransk/tysk i 5. klasse og indeholder et sprogpas, en sprogportfolio og individuelle flersprogede aktiviteter, der er integreret i undervisningsbeskrivelserne. Der medfølger en rettenøgle til alle flersprogede aktiviteter. 

 • Målgruppe: Grundskole
 • Fag: Engelsk, fransk og tysk

The EDiLiC Association

Besøg the EDiLiC Association

The EDiLiC Association har indsamlet undervisningsmaterialer med fokus på flersprogethedsdidaktik og interkulturalitet fra forskellige projekter i fx Østrig, Canada, England, Frankrig, Tyskland, Luxemburg, Spanien og Schweiz. Opsamlingen indeholder online aktiviteter og referencer til bøger, der beskæftiger sig med emnet.

 • Målgruppe: Fra grundskole til videregående uddannelse
 • Fag: Fremmedsprogsfag og andre fag i skolens fagrække

 

 

 • Daryai-Hansen, P., Drachmann, N. & Krogager Andersen, L. (2023). Anbefalinger til en styrket flersprogethedsdidaktik i grundskolens sprogfag og i Almen Sprogforståelse i gymnasiet [Arbejdsnotat].
 • Daryai-Hansen, P., Drachmann, N. & Krogager Andersen, L. (2023). Recommendations to strengthen plurilingual education in language subjects in primary and lower secondary school and in Almen Sprogforståelse in upper secondary school in Denmark [Arbejdsnotat].
 • Daryai-Hansen, P. & Drachmann, N. (under udarbejdelse). Exploring Pluralistic Approaches through Student Voices: Primary and Lower Secondary Students’ Attitudes towards Plurilingual Education. International Journal of Multilingual and Multicultural Development. 
 • Daryai-Hansen, P. & Drachmann, N. (under udarbejdelse). Language teachers’ wellbeing in plurilingual education: Three qualitative portrays. I G. Sulis, S. Mercer & Å. Haukås (red.), Interdisciplinary approaches to multilingualism and language learner and teacher psychology (under udarbejdelse). Routledge.
 • Daryai-Hansen, P. & Drachmann, N. (afsendt). Language Awareness across Educational Levels in the Context of Plurilingual Education – Recommendations for Curriculum Development in Denmark. Nordic Journal of Language Teaching and Journal.
 • Daryai-Hansen, P. & Drachmann, N. (afsendt). Sproglig opmærksomhed via en flersprogethedsdidaktik på tværs af uddannelsesniveauer – Anbefalinger til læreplans- og praksisudvikling i Danmark. Nordic Journal of Language Teaching and Journal.
 • Daryai-Hansen, P., Drachmann, N. & Krogager Andersen, L. (afsendt). Sproglig opmærksomhed i rammen af en flersprogethedsdidaktik – en konceptualisering på tværs af uddannelsesniveauer. Sprogforum.
 • Daryai-Hansen, P., Drachmann, N. & Krogager Andersen, L. (under udarbejdelse). Students’ Language Awareness across Educational Levels in the Context of Plurilingual Education - A Conceptualization. From Early Childhood to Adulthood: Plurilingual Education Across Educational Contexts. Transitions, Continuity, and Disruptions.
 • Daryai-Hansen, P., Drachmann, N. & Krogager Andersen, L. (2020). Minoritets- og majoritetselevers sproglige opmærksomhed på tværs af uddannelsesniveauer. Sproglæreren, 3 (2020), 42-45.
 • Daryai-Hansen, P., Drachmann, N., & Krogager Andersen, L. (2022). Rethinking Language Awareness in the Context of Plurilingual Education – a Study across Educational Levels in Denmark. https://www.plurilingualeducation.ku.dk/.
 • Drachmann, N. (afsendt). Sproglig opmærksomhed via en flersprogethedsdidaktik – Et læreplans- og multicasestudie på tværs af sprogfag og klassetrin i grundskolen [ph.d.-afhandling]. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.
 • Drachmann, N. (under udarbejdelse). Plurilingual Education in the Mainstream Language Teaching Classroom: Students’ Manifestations of Language Awareness in Primary and Lower Secondary School. From Early Childhood to Adulthood: Plurilingual Education Across Educational Contexts. Transitions, Continuity, and Disruptions.
 • Drachmann, N. (2022). Flersprogethed i sprogfagenes læreplaner. Sprogforum, 74, 33-40. https://doi.org/10.7146/spr.v28i74.133028
 • Drachmann, N. (2022). Flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsfagene: Idékatalog til udvikling af sprogsammenlignende aktiviteter. Sproglæreren, 3 (2002), 16-21.
 • Drachmann, N. (2023). Developing language awareness activities in the context of plurilingual education: two didactic models for language teaching practice. International Journal of Multilingualism. https://doi.org/10.1080/14790718.2023.2232385
 • Drachmann, N. (2023). Flersprogethedsdidaktik og sproglig opmærksomhed – Et læreplansstudie på tværs af sprogfag og klassetrin i den danske grundskole. Acta Didactica Norden, 17(1). https://doi.org/10.5617/adno.9831
 • Drachmann, N. (2023). «Jeg kender lidt ordene. Det er en lille smule ligesom mit sprog»: Manifestationer af sproglig opmærksomhed hos tre elever i 1., 5. og 7. klasse. Nordand – Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 18(2), 92-109. 
  https://doi.org/10.18261/nordand.18.2.2
 • Drachmann, N., Daryai-Hansen, P. & Krogager Andersen (forthcoming). 18 anbefalinger til en styrket flersprogethedsdidaktik. Sproglæreren, 2 (2024).
 • Drachmannn, N., Daryai-Hansen, P., & Krogager Andersen, L. (2023). Translanguaging via en flersprogethedsdidaktik: Anbefalinger til praksis. Sproglæreren, 3, 29-34.
 • Drachmann, N., Haukås, Å., & Lundberg, A. (2023). Identifying pluralistic approaches in language subjects in Denmark, Norway, and Sweden – A comparative curriculum analysis. Language, Culture and Curriculum, 36(3), 327-342. https://doi.org/10.1080/07908318.2022.2156528
 • Drachmann, N., Haukås, Å. & Lundberg, A. (2023). Forskellige ambitioner for flersprogethed i Skandinavien. Sproglæreren, 3, 22-25.
 • Drachmann, N., Haukås, Å. & Lundberg, A. (2023). Olika ambitioner för flerspråkighet i Skandinavien. Lingua, 3, 7-12.
 • Drachmann, N., Haukås, Å. & Lundberg, A. (2023). Ulike ambisjonar for fleirspråklegheit i Skandinavia. Bedre Skole, 3, 72-76.
 • Drachmann, N., Jensen, T. & Bisgaard, T. (2022). Det flersprogede klasserum: Elevernes sproglige repertoire som ressource i sprogundervisningen. Liv i Skolen, 1 (2022), 84-93.
 • Drachmann, N., Jensen, T., Mohan, S. B. S. & Østerbye, M. S. (2022). Flersprogethedsdidaktik på tværs af klassetrin – praksiserfaringer fra sproguger på Nørre Fælled Skole. Sproglæreren, 1 (2022), 31-35.
 • Drachmann, N., Volsgaard Hansen, S., & Heunicke, H. (2022). Flere sprog i spil – om flersprogethedsdidaktik (podcast).
 • Krogager Andersen, L. K. (accepted). Ein ideeller Kontext pour translanguaging. In A. Holmen & H. Thise (Eds.), Flere sprog i læringen. Translanguaging i ungdomsuddannelserne. Samfundslitteratur.

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Daryai-Hansen, Petra Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535334482 E-mail
Drachmann, Natascha Videnskabelig assistent +4530237919 E-mail
Holmen, Anne Centerleder, professor +4535328174 E-mail

Andre forskere

Line Krogager Andersen, postdoc, Institut for Kulturstudier, Syddansk Universitet

Line Møller Daugaard, docent, VIA University College

Tom Steffensen, docent, Københavns Professionshøjskole

Støttet af

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond, DFF-Forskningsprojekt 2
Periode: 2020-2023
Bevillingsmodtager: Petra Daryai-Hansen

Logo ph.d.-rådetPh.d.-rådet for Uddannelsesforskning
Periode: 2020-2023
Bevillingsmodtager: Natascha Drachmann

Undervisningsmaterialer

Elever

Mangler du inspiration til, hvordan du kan arbejde med flersprogethed og flersprogethedsdidaktik i din undervisning? Se det flersprogede undervisningsmateriale udviklet i projektet til grundskole- og gymnasieniveau eller  projektets opsamling på eksisterende flersprogede undervisningsmaterialer til både grundskole- og gymnasieniveau samt til videregående uddannelser. Undervisningsmaterialerne er frit tilgængelige.

Digital forelæsningsrække om flersprogethed og interkulturalitet, forår og efter 2021